Ruim 1,2 miljard euro voor duurzame landbouw

Afgelopen vrijdag heeft de Europese Commissie het derde PlattelandsOntwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) goedgekeurd. Dit is de Nederlandse invulling van de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Iedere zeven jaar wordt het Europees Landbouwbeleid herijkt. Verbetering van de waterkwaliteit is een van de vijf thema’s binnen POP3.
In totaal wordt ruim 1,2 miljard euro vrijgemaakt. De Europese Unie draagt 607 miljoen bij, de provincies 575 miljoen. De resterende 68 miljoen komt van het Rijk. 

Extreem weer
Staatssecretaris Dijksma: “In ons nieuwe programma staat de agrarische ondernemer centraal. We investeren onder meer in een verzekering voor ondernemers om tegenvallers door extreem weer te op te vangen. Ook steken we geld in een nieuwe regeling die de risico’s voor ondernemers beperkt wanneer zij met innovaties en verduurzaming aan de slag gaan.”

Waterschappen
In samenwerking met de waterschappen wordt door de provincies ook ingezet op verdere verbetering van de waterkwaliteit. Dit sluit aan op de doelen van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het bevorderen van een emissiearme landbouw en het optimaliseren van het waterbeheer voor de landbouw staan hierbij centraal.

Gebiedsgericht maatwerk
POP3 biedt aanvullend op het generieke beleid gebiedsgericht maatwerk ter bestrijding van eutrofiëring en de reductie van uit- en afspoeling van nutriënten. Zowel inrichting en beheer van watersystemen als ook investeringen en innovaties in de landbouw kunnen met POP3 worden ondersteund. Daarnaast kunnen straks ook blauwe diensten ingericht worden, waarbij met collectieven voor agrarisch natuurbeheer combinaties gemaakt kunnen worden met de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, de biodiversiteitsdoelen en innovaties in de landbouw