Met expertise en digitale innovatie naar breed gedragen dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe

Amersfoort – Waterschap Rivierenland gaat samen met Royal HaskoningDHV op weg naar de beste oplossing voor dijkversterking Neder-Betuwe. Een deskundig team en volop ondersteuning door digitale middelen moeten voor eind december 2018 zorgen voor een voorkeursoplossing die breed wordt gedragen door de ‘ervaringsdeskundigen’: de bewoners en andere gebruikers van het gebied.

Het dijktraject is 20 kilometer lang en strekt zich uit van de Prins Bernardsluis bij het Amsterdam-Rijnkanaal (ten oosten van Tiel) tot aan Wolferen (ten westen van de brug van de A50). Het project is een belangrijk tracé in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en een belangrijke schakel in de bescherming van de Betuwe tegen hoogwater. Veel bewoners weten nog uit 1995 hoe snel een kritieke situatie kan ontstaan bij een dreigende overstroming. Zo’n 250.000 mensen zijn toen geëvacueerd en de dijken hielden het maar net.

Toonaangevende deskundigen
Huub Verlouw, projectmanager bij Waterschap Rivierenland, heeft vertrouwen in de samenwerking: “De teams van Royal HaskoningDHV en Waterschap Rivierenland bestaan uit professionals die uitstekend bekend zijn met de omgeving en historie van dit gebied. Het zijn toonaangevende deskundigen op het gebied van dijkversterking die samen deze belangrijke klus kunnen klaren”.

Duurzaam veiliger
Projectmanager Gert-Jan Meulepas van Royal HaskoningDHV: “We zijn trots op de nieuwe opdracht omdat het gaat om een lang en urgent stuk dijk, de aanpak heeft terecht hoge prioriteit. Het waterschap hanteert als slogan: de dijk is van ons allemaal. Dat spreekt ons zeer aan, we willen graag samen komen tot duurzame oplossingen om het rivierengebied veiliger te maken.”

Online
Waterschap Rivierenland is al behoorlijk ver met het online betrekken van de omgeving. Er is een interactief platform waar belanghebbenden veel informatie vinden, maar ook zelf hun oordeel kunnen geven en suggesties kunnen doen. Gert-Jan Meulepas: “Als Royal HaskoningDHV gaan we daarvan dankbaar gebruikmaken en we sluiten erop aan met bijvoorbeeld ons digitale milieueffectrapport (MER). Dat bevat veel minder tekst en vooral veel visualisaties, 360-graden beelden en animaties. Die bieden een totaalbeeld van de impact op de omgeving, maar dankzij de gelaagdheid kan een bewoner ook inzoomen naar zijn of haar directe omgeving. Zo kun je laagdrempelig meedenken over de beste oplossing. Online instrumenten zijn onder meer belangrijk om jongere doelgroepen er meer bij te betrekken. Ook gaan we onder meer 3D-ontwerp toepassen. Daarmee maak je de mogelijkheden en alternatieven voor alle stakeholders inzichtelijk én boek je belangrijke tijdwinst.”

Eind 2018 wordt een voorkeursalternatief voor de te versterken dijk gekozen, zijn de bijbehorende (milieu)effecten in beeld gebracht en zijn verschillende alternatieven tegen elkaar afgewogen. Royal HaskoningDHV analyseert de problematiek en toetst de verschillende alternatieven op hun effectiviteit en op hun kosten, milieueffecten, duurzaamheid en draagvlak in het betrokken gebied.

Samen werken aan een veiliger Nederland
Dijkversterking Neder-Betuwe is één van de projecten uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het HWBP staat de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het HWBP, dat voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uittrekt, is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.