In de korte route staan de stappen die minimaal nodig zijn in het risicodialoogproces (illustratie: Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie).

Gemeenten en waterschappen bespreken vanaf 2020 de gevolgen van extreem weer met particulieren, agrariërs en bedrijven in de zogeheten risicodialoog. Om ze hierbij te helpen, staat sinds 10 december een routekaart met vragen, voorbeelden en tips voor de gesprekken op de site van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. “Ga gewoon aan de slag.”

Gemeenten en waterschappen hebben de afgelopen twee jaar stresstesten uitgevoerd en daarmee de kwetsbaarheden door extreem weer in beeld gebracht. De volgende stap is het voeren van gesprekken met particulieren, agrariërs en bedrijven om in beeld te brengen welke risico’s ze lopen bij de gevolgen van extreme neerslag, overstroming, hitte en droogte.

En belangrijk: wat ze kunnen doen om de risico’s te verkleinen? Waar ze zijn ze zelf aan zet? En waar houdt de verantwoordelijkheid van de overheid op? Daarna kunnen gemeenten en waterschappen starten met de uitvoering van de plannen om de gevolgen van extreem weer te beperken.

Vier categorieën
De routekaart is bedoeld om ze te helpen bij het risicodialoogproces. De vragen zijn verdeeld over vier categorieën: algemeen, voorbereiden, voeren en afronden. Belangstellenden die weinig tijd hebben, kunnen volstaan met de korte variant met een leestijd van vijf minuten. In de korte route staan de stappen die minimaal nodig zijn in het risicodialoogproces. Mensen met meer tijd kunnen extra stappen toevoegen.

Kern van de risicodialoog is het afwegen van risico’s: wat accepteren we wel en wat niet. Partijen bepalen met elkaar de ambitie, de aanpak en de maatregelen. In 2020 vinden ook dialogen plaats over de omgevingsvisies en de energietransitie. Waar mogelijk kunnen overheden de risicodialoog hiermee combineren, oppert Yigall Schilp van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Het gesprek hoeft dan maar éénmaal plaats te vinden en de dossiers kunnen worden verbonden.

Maatwerk
Volgens Schilp is de risicodialoog een kwestie van maatwerk. “De routekaart is bedoeld om partijen te helpen. Het is geen blauwdruk en er is geen goed of fout. We reiken ervaringen, instrumenten en voorbeelden aan.” De bedoeling is dat overheden de dialoog voeren in 2020 en het resultaat aan het einde van dat jaar verwerken in een uitvoeringsagenda.

Schilp benadrukt dat het voeren van een dialoog niet nieuw is en dat het niet nodig is om ertegenop te zien “Ga gewoon aan de slag”, adviseert hij. “Deze eerste versie van de routekaart ondersteunt daarbij. Komende jaren gaan we de routekaart verrijken met ervaringen uit de praktijk. We nodigen iedereen uit om met dit hulpmiddel aan de slag te gaan en ervaringen met ons te delen.”