RIVM publiceert lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen

Het RIVM heeft 2 februari in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) op de website gepubliceerd. Dit zijn stoffen die mogelijk gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

Wanneer door onderzoek meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, kan een deel van de potentiële zeer zorgwekkende stoffen als zodanig worden aangemerkt. Hierdoor kunnen vergunningverleners bedrijven die deze potentiële zeer zorgwekkende stoffen uitstoten aanspreken op het voorzorgbeginsel. Dat geldt bijvoorbeeld voor een bedrijf als Chemours in Dordrecht dat de stof FRD-903 in het milieu brengt. Over deze en andere, nog grotendeels onbekende stoffen bestaat bezorgdheid en onrust in de maatschappij omdat er nog weinig bekend is over de effecten op mens en milieu.

Hulpmiddel
Het Nederlandse beleid is er op gericht om de zeer zorgwekkende stoffen te weren uit de leefomgeving en om ervoor te zorgen dat bedrijven de uitstoot van potentiële zeer zorgwekkende stoffen uit voorzorg beperken. De lijst met potentiële zeer zorgwekkende stoffen is een hulpmiddel voor bedrijven en vergunningverleners. Het bevoegd gezag kan een bedrijf dat een vergunning aanvraagt om nader onderzoek vragen als dit bedrijf een potentiële zeer zorgwekkende stof uitstoot.

REACH
De lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen is gepubliceerd op de Risico’s van Stoffen website van het RIVM. De keuze voor deze stoffen en stofgroepen is voornamelijk gebaseerd op informatie uit de Europese REACH regelgeving. De lijst zal regelmatig worden bijgewerkt naar aanleiding van ontwikkelingen in de Europese stoffenregelgeving.

Lees hier het persbericht