schone drinkwaterbronnen
Drinkwaterbedrijven pleiten voor een betere bescherming van drinkwaterbronnen (foto: Vitens).

Van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland zijn er 135 in gevaar. Door de droogte is het niet vanzelfsprekend dat er in alle seizoenen genoeg water is. Ook zorgt het gebrek aan water ervoor dat de concentraties vervuilende stoffen hoger zijn. Hierdoor moeten drinkwaterbedrijven meer doen om schoon drinkwater te maken. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het recent verschenen rapport ‘Staat Drinkwaterbronnen’.

Volgens het rapport hebben waterschappen, provincies, gemeenten en het rijk zich de afgelopen jaren ingezet om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te herstellen. Maar de kwaliteit is de afgelopen jaren niet significant verbeterd. Zoals afgesproken in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het uiteindelijke doel om met eenvoudige zuiveringstechnieken drinkwater uit de bronnen te kunnen maken.

De roodgekleurde waterwinningen staan onder druk. Bron: Staat Drinkwaterbronnen. 

Prioriteit

Vewin stelt op haar website dat het rapport een bevestiging is van de al eerder door KWR (2019) en PBL (2020) getrokken conclusie dat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen onder toenemende druk staat en dat het huidige beleid tot te weinig verbetering leidt. Het is volgens de vereniging van drinkwaterbedrijven duidelijk dat de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen meer prioriteit moet krijgen.

Verantwoordelijkheden

Het RIVM wil meer zicht krijgen op de effecten van maatregelen, zodat het ook mogelijk is om op tijd extra maatregelen te kunnen nemen. Daarnaast concludeert het RIVM dat meer duidelijkheid nodig is tussen de landelijke en decentrale overheden over wie waarvoor verantwoordelijk is en wat partijen van elkaar kunnen verwachten. De verschillende partijen hebben een belangrijke taak om de waterkwaliteit voor de toekomst veilig te stellen en het is essentieel dat zij hierin samen optrekken en tot concrete maatregelen komen.

Regie naar het rijk

Vewin vindt dat het rijk duidelijk moet maken of de maatregelen in de verschillende plannen en uitvoeringsprogramma’s voldoende zijn om de KRW-doelen voor drinkwaterbronnen te halen. Ook moet duidelijk worden waar eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn. Daarnaast moet het rijk een regierol vervullen bij de afstemming met de decentrale overheden over de benodigde maatregelen en het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.

Maatregelen

Het RIVM geeft een aantal nuttige aanbevelingen voor het verbeteren van de drinkwaterbronnen. Zij pleiten voor meer maatregelen om de beschikbaarheid van voldoende zoet water veilig te stellen. Ook moet er meer aandacht komen voor een goede verankering van beschermingsgebieden in lokale ruimtelijke plannen en in calamiteitenplannen van regionale partijen. Er moet ook meer aandacht komen voor toezicht en handhaving bij het uitvoeren van maatregelen en het monitoren van de voortgang.