Baggerdepot IJsseloog is een mogelijke tijdelijke opslagplaats voor het rwzi-slib van waterschap Amstel, Gooi en Vecht/AGV (foto: Ivo Vrancken).

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet gaat het rioolwaterzuiveringsslib van elf zuiveringsinstallaties mogelijk storten in baggerdepots van Rijkswaterstaat. De betrokken partijen brengen momenteel de milieuaspecten plus de juridische en technische (on) mogelijkheden van een storting in kaart. Het gaat om twee potentiële locaties in Nederland: de Slufter en IJsseloog.

De Unie van Waterschappen is sinds juni met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over oplossingen voor het landelijk gebrek aan verwerkingscapaciteit voor het rwzi-slib. Bovenop het landelijk tekort aan capaciteit werd waterschap Amstel, Gooi en Vecht geconfronteerd met een acuut probleem: het Amsterdams Afval Energie Bedrijf (AEB), dat het rioolwaterzuiveringsslib verwerkt, nam begin juli vier van de zes verbrandingslijnen uit bedrijf omdat het de veiligheid niet meer kon garanderen. Door grote financiële problemen is te veel bezuinigd op de onderhoudskosten. AEB is nu bezig met een verbeterprogramma van enkele maanden dat zich richt op het wegwerken van achterstallig onderhoud, en het verbeteren van processen, werkwijzen en cultuur.

Waterkwaliteitsnormen overschreden
In maart en juni is er vanuit de waterzuivering in Westpoort van Waternet in het westelijk havengebied van Amsterdam zes keer rioolzuiveringsslib uitgespoeld in het zijkanaal F, dat uitmondt in de Aziëhaven, schrijft Het Parool. De waterkwaliteitsnormen zijn hierbij drie keer overschreden, zo staat in een memo van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).
Rijkswaterstaat hanteert een norm van 30 mg onopgeloste slibbestanddelen per liter water dat uit de rwzi terechtkomt in het oppervlaktewater.

Drie keer was er sprake van een overschrijding omdat de waardes tussen de 30 en 75 mg/l lagen. Waternet mag negen keer per jaar de norm overschrijden tot 75 mg onopgeloste slibbestanddelen per liter. Waternet heeft de overschrijding bij Rijkswaterstaat gemeld. Drie keer is er een waarde van boven de 75 mg/l gemeten. Dan is er sprake van een overtreding en kan Rijkswaterstaat zonodig aangifte doen bij de officier van justitie die vervolgens de sanctie bepaalt. Dat is niet gebeurd. Rijkswaterstaat wil van Waternet een uitleg over de oorzaak en mogelijke maatregelen om de overtredingen in de toekomst te voorkomen.

Twee opslagdepots al vol
De elf zuiveringsinstallaties in het gebied produceren jaarlijks circa 90.000 ton slib. Dit zijn afhankelijk van de dagproductie acht tot tien vrachtwagens slib per dag. Sinds begin juli is het slib tijdelijk opgeslagen bij Hoogheemraadschap Rijnland, en depots in Delfzijl en Terneuzen. Maar aan al deze locaties zit een limiet. De eerste twee zijn al vol en Terneuzen is waarschijnlijk eind december 2019/begin 2020 vol.
Het tijdelijk opgeslagen slib moet uiteindelijk worden verwerkt of gestort op een stortplaats op land, stelt RWS. Daarom is het nodig om bereidwillige stortplaatsen te vinden die het slib accepteren. Daarnaast is er op langere termijn voldoende (alternatieve) verwerking nodig.

Tijdelijke noodmaatregel
Als eventuele noodmaatregel om lozing van rioolwaterzuiveringsslib in het oppervlaktewater te voorkomen, kijken de betrokken partijen naar de milieuaspecten, plus de juridische en technische (on)mogelijkheden om het rwzi-slib te storten in de volgende locaties: depot de Slufter in het Rotterdamse Havengebied en depot IJsseloog, een kunstmatig eiland aan de monding van de IJssel, in het Ketelmeer. De capaciteit is voor nu voldoende groot om eventuele stort van rwzi-slib als noodmaatregel op te vangen, stelt RWS. De betrokken partijen moeten goed kijken naar de gevolgen voor het milieu en de effecten op de waterkwaliteit waarmee de baggerdepots in verbinding staan.

Baggerspecie
Baggerdepots bevatten baggerspecie afkomstig uit rijksprojecten, zoals het op orde houden van de vaarwegen en Ruimte voor de Rivier. De baggerspecie is dermate vervuild dat het niet elders nuttig kan worden toegepast. De benodigde opslagcapaciteit hangt, naast de grootte van het aanbod, ook af van de manier waarop het slib gestort zou kunnen worden. Het soortelijk gewicht van slib is relatief laag. Dat maakt dat het niet zonder meer gestort kan worden. De betrokken partijen zoeken ook dit momenteel verder uit. Een woordvoerster van Waternet laat weten dat de betrokken autoriteiten, zoals de Omgevingsdienst, eerst een vergunning of een (gedoog) beschikking moeten afgeven voor het rwz-slib in de depots kan worden gestort.