Rioolwaterzuivering Zwolle wordt Energiefabriek

De rwzi zal zelfs meer energie produceren dan nodig is, meldt het Waterschap Groot Salland. Dit overschot levert het waterschap terug aan het elektriciteitsnet. Daarnaast bereikt het waterschap een  besparing op de jaarlijkse kosten. Op termijn zal het waterschap jaarlijks 1,2 miljoen kWh  elektriciteit méér opwekken dan nu. Dat is te vergelijken met het verbruik van zo’n 340 huishoudens per jaar.

Het produceren van biogas dat electromotoren omzetten in elektriciteit op rioolwaterzuiveringen heeft alles te maken met slib: het restproduct dat overblijft na het zuiveren van rioolwater. 
Het Waterschap Groot Salland heeft onderzocht hoe de slibverwerking van de negen rioolwaterzuiveringen in haar werkgebied zo weinig mogelijk kost, maar tegelijkertijd (veel) meer elektriciteit oplevert.
Slibverwerking
De afzet van (ontwaterd) slib bepaalt voor een belangrijk deel de totale kosten van zuivering van rioolwater. Daarom is voor het waterschap een optimaal scenario voor slibverwerking van groot belang. Groot Salland heeft bestudeerd hoe nieuwe inzichten in energieopwekking en terugwinning van grondstoffen uit rioolwater het best vertaald kunnen worden naar de concrete eigen situatie. Conclusie: door te investeren in de rioolwaterzuivering Zwolle en de gistingsinstallatie op rwzi Kampen te sluiten. 
Daardoor is de zuivering in Kampen medio 2017 geen Energiefabriek meer, maar gaan ook forse kostenposten aan Kampen voorbij. Door de gistingsinstallatie te sluiten, zijn namelijk extra en kostbare maatregelen voor gasveiligheid niet meer nodig (jaarlijks oplopend tot 140.000 euro)
Snelkookpan
Door het aanschaffen van een voorbehandeling van slib op rwzi Zwolle wordt meer biogas geproduceerd. Het gaat om een zogeheten thermische drukhydrolyse, een soort snelkookpan. Het slib wordt hierbij ‘gekraakt’ door het kortdurend onder hoge temperatuur aan hoge druk bloot te stellen. Hiermee wordt meer biogas uit het slib geproduceerd en levert dus ook meer elektriciteit op. 
Tegelijkertijd zet Groot Salland een eerste stap in het terugwinnen van meststoffen uit rioolwater. Op kleine schaal zal op de zuivering in Zwolle ook fosfaatzout (struviet) worden  geproduceerd. Dit kan worden ingezet als kunstmest. 
Niet lonend
Maximale fosfaatterugwinning is met de huidige fosfaatprijzen volgens het waterschap niet lonend: alleen al de kosten van toe te voegen chemicaliën zijn hoger dan de huidige opbrengst van fosfaat. Daarnaast moet ook aanvullend geïnvesteerd worden. Het waterschap volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet. Mocht het in de  toekomst toch financieel aantrekkelijk worden om grootschalig fosfaat terug te winnen, dan kan dit technisch eenvoudig ingepast worden. 
De benodigde budgetten zijn al opgenomen in de huidige begroting. Daarin is rekening gehouden met circa 8 miljoen euro aan voorgenomen investeringen om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de slibverwerking.