Rijn en IJssel legt 19e eeuwse stuw bloot

De oude stuw werd in 1884 voor 2400 gulden aangelegd.In archieven is ook nog de oude bestektekening van de voormalige stuw teruggevonden. De afmetingen van de resten komen daarmee overeen. Het aantreffen van ronde draadnagels in en een bepaalde cementsoort staven daarenboven dat het om een 19e eeuws waterwerk gaat. Eerder werd ook nog de mogelijkheid open gehouden dat de vondst uit de 17e zou kunnen stammen. 
Waterschap Rijn en IJssel gaat nu in overleg met de gemeente en de landeigenaar bekijken wat er nu met gevonden resten van de oude stuw, bestaande uit vurenhouten balken, gaat gebeuren.

Vispassage

De 19e eeuwse stuw kwam bloot te liggen bij werkzaamheden voor de aanleg van een ‘bevaarbare’ vispassage in de Buurserbeek op Landgoed Het Lankheet. Dit moet het mogelijk maken dat vissen vanaf de IJssel de Buurserbeek kunnen opzwemmen naar geschikte paaigronden. Momenteel vormen de Oostendorperwatermolen en enkele stuwen daarvoor een belemmering. Het huidige tracé van de Buurserbeek blijft behouden en fungeert straks als hoogwatergeul zodat in tijden met veel neerslag overtollige water snel weg kan. Op landgoed het Lankheet wordt een waterbergingsgebied aangelegd dat wordt ingezet om water tijdelijk te parkeren. Hiermee wordt benedenstrooms wateroverlast beperkt.


De voormalige stuw die water afvoerde door de Oude Omvloed. In 1936 werd de huidig loop van de Buurserbeek gegraven en verloor de Oude Omloop haar functie. De Oude Omvloed is gedeeltelijk gedempt. De stuw werd omstreeks 1937 afgebroken.