Rijkswaterstaat treft schikking
Stevin sluizencomplex van de Afsluitdijk aan de kant van Den Oever waar twee spuisluizen en twee extra gemalen worden toegevoegd. (foto: Commons Wikimedia/MD van Leeuwen)

Rijkswaterstaat heeft met de aannemerscombinatie Levvel een schikking getroffen voor de extra kosten die Levvel heeft gemaakt omdat verkeerde gegevens zijn aangeleverd voor het ontwerp van de dijkversterking. De aannemer heeft diverse deelontwerpen moeten aanpassen. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren 238 miljoen euro betalen als vergoeding voor kosten die zijn ontstaan door aanpassingen aan ontwerpen, verstoring van de uitvoering en opgelopen vertragingskosten.

Op 20 mei maakte minister Harbers van IenW de schikking bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het was al langer bekend dat Rijkswaterstaat verkeerde gegevens had aangeleverd over de hydraulische randvoorwaarden voor de dijkversterking. Naar nu bekend is gemaakt, hebben Rijkswaterstaat en Levvel overeenstemming bereikt over de hoogte van de schadevergoeding en zijn enkele onderdelen van het contract aangepast.
Bij de start van het project in april 2019 sprak toenmalig minister Van Nieuwenhuizen de verwachting uit dat de nieuwe Afsluitdijk in 2023 klaar zou zijn. Nu zijn partijen overeengekomen dat, ondanks de vertragingen, dat niet later zal zijn dan eind 2025.
De hele vernieuwing van de Afsluitdijk omvat de verhoging van de dijk met 2 meter, een betere bestendigheid tegen golfoverslag, het vergroten van de spuicapaciteit, de rennovatie van bestaande sluizen en de aanleg van een vispassage.

Hogere golven

Bij Rijkswaterstaat was al in 2019 bekend dat de ontwerpuitgangspunten zoals die aan opdrachtnemer Levvel waren aangeleverd, niet volledig waren. Het ging om het maximale waterpeil op het IJsselmeer. Door hoge golven kan het peil veel hoger staan dan aan Levvel voor het ontwerp was doorgegeven.
Na bijstelling van de uitgangspunten voldeed het ontwerp van Levvel niet langer aan de feitelijke eisen. Rijkswaterstaat heeft Levvel vervolgens gevraagd rekening te houden met de nieuwe en aangevulde uitgangspunten. Als gevolg hiervan moesten diverse deelontwerpen worden aangepast.

Aanpassingen

Uit de brief aan de Kamer blijkt dat het contract tussen Rijkswaterstaat en Levvel op twee punten is aangepast. Zo is ook overeenstemming bereikt over de oorspronkelijke einddatum van 2022 voor alle deelprojecten die niet zijn beïnvloed door de gewijzigde uitgangspunten. Daarnaast is overeengekomen dat het onderhoud uit het contract wordt gehaald en door Rijkswaterstaat zelf zal worden uitgevoerd.
Verder kondigt de minister aan dat de renovatie van de bestaande spuisluizen opnieuw wordt aanbesteed. Wanneer die renovatie klaar moet zijn, is volgens Harbers nog niet
te zeggen. Dit wordt de komende tijd uitgewerkt.

Getrapte contracten

Rijkswaterstaat heeft al eerder te maken gehad met onvoorziene complicaties bij grote projecten waar gewerkt is met design, build, finance, maintain (dbfm) contracten met aannemerscombinaties. De lessen die daaruit zijn getrokken, hadden er al toe geleid dat Rijkswaterstaat wil overstappen op getrapte aanbestedingen. Minister Halbers schrijft dat Rijkswaterstaat bij grote, complexe projecten al experimenteert met andere contractvorm. Daarbij zal volgens de minister meer aandacht zijn voor de ontwerpkeuzes en er zal meer dialoog zijn met gegadigden voorafgaande aan de gunning. Hiermee moet voorkomen worden dat werken van de financiële omvang van project Afsluitdijk als één aanbesteding op de markt komen.
Halbers waarschuwt dat tegenvallers op voorhand nooit helemaal zijn uit te sluiten. De nieuwe aanpak zal helpen bij de betere beheersing van projecten. Bij het opnieuw aanbesteden van de renovatie van de bestaande spuisluizen van de Afsluitdijk zal deze vernieuwde aanpak ook worden toegepast, zo laat de minister de Tweede Kamer weten.

Meer berichten over Rijkswaterstaat lees je hier.