Rijkswaterstaat toetst in proefproject lozingsvergunningen van 70 bedrijven

Rijkswaterstaat start rond de zomer met het proefproject ‘Bezien Vergunningen’. Hierbij toetst RWS of de lozingsvergunningen van 70 bedrijven nog voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Doel is om uiteindelijk alle vergunningen van RWS voor 800 bedrijven in Nederland te controleren en tot een generieke aanpak te komen.

De screening vloeit voort uit de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Met deze aanpak wil het Rijk de waterkwaliteit een stevige impuls geven, blijkt uit een Kamerbrief die hierover vorig jaar verscheen. “Na verschillende incidenten, zoals de pyrazool en GenX-stoffen lozingen, wil RWS weten of de vergunningen actueel, adequaat en volledig zijn”, zegt Roy Tummers, directeur Water van VEMW. Samen met de VNCI is de vereniging nauw betrokken bij het RWS-initiatief en vertegenwoordigen beide brancheorganisaties een groot deel van de bedrijven die voor het proefproject zijn geselecteerd.

Wet- en regelgeving
Tummers wijst erop dat de beleidsinstrumenten die de overheid hanteert voor bedrijven die stoffen willen lozen op het oppervlaktewater twee jaar geleden zijn geactualiseerd. Hierbij gaat om de Algemene Beoordelingsmethode stoffen en preparaten (ABM) en de Immisietoets. Daarnaast is er ook beleidsmatig volgens hem veel veranderd. Tummers verwijst onder meer naar het onderzoeksprogramma ‘Opkomende stoffen’ waarvan de eerste vijf projecten eind vorig jaar zijn gestart. En in de Tweede Kamer zijn inmiddels verschillende debatten geweest naar aanleiding van de verschillende incidenten. Ook is er recentelijk meer aandacht gekomen voor de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen naar water en lucht. “RWS vraagt zich dus af of met de kennis van nu vergunningen op dezelfde voorwaarden verstrekt zouden worden”, licht Tummers toe.

Start rond de zomer
Rijkswaterstaat start volgens een woordvoerder rond de zomer met het project. Momenteel loopt de aanbesteding om een bureau te vinden dat RWS hierbij ondersteunt. De woordvoerder kan nog niet zeggen wanneer het project is afgerond. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat de vergunningen met zorg worden beoordeeld en wil daar voldoende tijd aan besteden.

Uitkomsten onderzoek
Tummers kan nog niet op de uitkomsten van het proefproject vooruitlopen. Hij benadrukt dat de geselecteerde bedrijven een vergunning hebben en dus aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Maar het kan volgens hem best mogelijk zijn dat vergunningen moeten worden aangevuld of aangepast. “Samen met de VNCI benadrukken we bij onze achterban het belang van het proefproject. De vergunning is immers de license to operate voor een onderneming.”