In het bijzijn van bestuurders en stakeholders uit de regio gaven de directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom, dijkgraaf Hetty Klavers van waterschap Zuiderzeeland en gedeputeerde van Flevoland Jaap Lodders met de directeuren Hendrik Postma en Ronald Schinagl (van de Combinatie Boskalis/Van Oord) het startsignaal voor de versterking (foto: Rijkswaterstaat).

Rijkswaterstaat is op 21 september officieel gestart met de versterking van de Houtribdijk in het IJsselmeer. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm voor hoogwaterbescherming en wordt op drie verschillende manieren versterkt. Het meest opvallend zijn de drie dijkvakken bij Enkhuizen waar aan beide zijden van de dijk een zandplaat komt. Het profiel van deze zandplaten is zo ontworpen dat ze bij storm als golfbrekers werken. Bovendien blijft er na een eventuele afslag voldoende zand achter om de sterkte van de dijk te garanderen.

De aannemer legt straks zandplaten tegen de huidige dijk aan. De zandplaten van ongeveer 150 meter functioneren – net als langs de kust – als afslagprofiel, waarbij er tijdens een maatgevende storm zand mag wegslaan en erna altijd nog voldoende waterkering overblijft, in dit geval met de weg N302 erop. Zand zal onder invloed van golven en stroming in dwars- en langsrichting bewegen binnen een systeem dat tot een evenwicht komt. Zand dat zich langs de dijk uit een vak verplaatst naar een naastgelegen vak wordt ook weer aangevuld met zand uit het aangrenzende vak aan de andere zijde. Voorwaarde is dat het zand zich ook daadwerkelijk kan verplaatsen.

Golfbreker

Daarom is hoge of dichte begroeiing op delen van het zandig profiel ongewenst, omdat deze het zand meer vast kan houden dan op andere plaatsen. De zandige oevers bij Enkhuizen zijn begroeid en lopen geleidelijk af (ongeveer 70 m boven water, 70 m onder water). Het zand breekt de golven en zorgt zo voor een veilige dijk. Ook vinden planten- en diersoorten hier hun habitat. De toepassing van zandige oevers in zo’n groot zoet binnenwater zonder getijden is een knap staaltje Hollandse waterbouw. In een persbericht spreekt Rijkswaterstaat dan ook van een ‘wereldprimeur.’

Breuksteen

De andere dijkvakken die boven NAP 0 meter liggen krijgen gepenetreerde breuksteun over de huidige dijkbekleding heen, terwijl de vakken beneden NAP 0 meter van een vernieuwde teenconstructie worden voorzien. De Houtribdijk heeft naast de functie van waterkering, ook de functie van wegverbinding N302). Bij de dijkversterking moet deze wegfunctie in stand worden gehouden.

Trintelzand

Onderdeel van de versterking is ook de aanleg van een nieuw natuurgebied ‘Trintelzand’ van 270 ha. Hierbij gaat het om een natuurgebied met zandplaten, slikvelden en rietoevers dat geschikt is voor mosselen, slakjes en insecten en een kraamkamer voor vissen. De waterdieren zijn voedsel voor vogels zoals kuifeenden, visdieven en futen. Zo ontstaat volgens Rijkswaterstaat een gebied vol leven en verbetert – net als met onder andere de aanleg van de Marker Wadden – de waterkwaliteit en het ecologische systeem in het Markermeer. De totale kosten van de dijkversterking worden geraamd op 88 miljoen euro.

Lees hier het projectplan van Rijkswaterstaat.