Hoosbuien zullen de komende jaren vaker voorkomen door de klimaatverandering (foto: Jeroen Bezem).

Het Rijk stelt in 2019 en 2020 eenmalig 20 miljoen euro beschikbaar aan de mede-overheden. Hiermee kunnen ze maatregelen voorbereiden en pilots uitvoeren om in te spelen op het veranderende klimaat. “Een goede stimulans om hier echt mee aan de slag te gaan. De regeling is vooral gericht op samenwerking tussen gemeenten en waterschappen”, reageert Hugo Gastkemper, directeur stichting RIONED.

De 20 miljoen zijn bedoeld voor de uitvoering van drie trajecten. Doel is om de overlast van regenschade te beperken, evenals hitteschade, droogte en overstromingen. Het eerste traject richt zich op de versnelling van klimaatadaptatie om in 2020 te komen tot regionale samenwerking, afspraken en uitvoeringsprogramma’s. Samenwerking binnen een regio is hier een voorwaarde. Een samenwerkingsverband kan bestaan uit overheden, omgevingsdiensten, maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen.

Pilots uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie
Het tweede traject biedt ondersteuning aan samenwerkingsverbanden voor proefprojecten op klimaatadaptatiegebied. Doel van de pilots is om praktijkkennis op te doen over het uitvoeringsproces en de effectiviteit van de maatregelen zodat andere gemeenten de maatregelen kunnen toepassen. Het derde traject focust op de inzet van financiële instrumenten op lokaal niveau om inwoners en bedrijven te stimuleren klimaatbestendig te handelen. Gemeenten kunnen hieraan deelnemen.

Sterk gericht op samenwerkingsverbanden
Hugo Gastkemper wijst erop dat de feitelijke maatregelen door gemeenten, waterschappen en particulieren afzonderlijk moeten worden getroffen. “En uit eigen middelen gefinancierd. De regeling is vooral gericht op samenwerking van gemeenten en waterschappen.” Vanaf 2020 kunnen de partijen de maatregelen ook daadwerkelijk uit gaan voeren. Dan komt er 200-250 miljoen euro beschikbaar.

Aandacht op RIONED dag
Stichting RIONED besteedt donderdag 7 februari tijdens de jaardag onder meer aandacht aan de stresstesten die gemeenten moeten uitvoeren om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Ook de risicodialoog komt aan bod. “Minister Van Nieuwenhuizen van I&W is een van de sprekers. En ik verwacht dat zij ook op deze onderwerpen in zal gaan”, besluit Gastkemper.

Lees hier meer informatie over de regeling