Retourbemaling maakt afpompen extra water onder A4 toch mogelijk

Doordat er meer grondwater omhoogkwam dan verwacht, dreigde het nieuwe verdiepte wegdeel van de A4 bij Schipluiden onder water te komen staan. Het wegpompen van water werd aanvankelijk niet toegestaan omdat huizen en boerderijen in de omgeving door versnelde bodemdaling van de veengrond zouden kunnen verzakken.

Retourbemaling
Uit aanvullend onderzoek van Rijkswaterstaat is aangetoond dat wegpompen onder voorwaarde van aanvullende technische maatregelen toch een optie is. Door toepassing van retourbemaling – het afgepompte water wordt hierbij elders weer teruggepompt in de grond – wordt verdroging en inklinking van de veengrond voorkomen. Delfland vindt het belangrijk dat de onderzoeken van Rijkswaterstaat goed en zorgvuldig uitgevoerd zijn. Dit betekende dat er meer tijd nodig was voordat er een besluit kon worden genomen. Het hoogheemraadschap is van mening dat de huidige rapporten en de voorgestelde maatregelen aannemelijk maken dat het watersysteem en de bij het grondwater betrokken belangen, voldoende zijn beschermd.

Monitoring
Delfland gaat dit monitoren en liet als extra voorschrift in het definitieve wijzigingsbesluit opnemen dat als de retourbemaling de effecten onvoldoende reduceert Rijkswaterstaat aanvullend andere maatregelen moet nemen. Om verlagingen in de grondwaterstanden vast te stellen worden in het gebied rondom de halfverdiepte en verdiepte ligging diverse peilbuizen geplaatst, waarin automatisch de grondwaterstanden worden geregistreerd. Daarnaast zal de afvoer van het onttrokken grondwater op een vijftal locaties automatisch worden gemeten en zal er in het gebied een regenmeter worden geplaatst die de gegevens continue registreert. Om de nauwkeurigheid van de berekeningen te vergroten worden tevens vier meetraaien ingericht en een aantal infiltratieproeven uitgevoerd waarmee meer kennis over een aantal bodemeigenschappen/-parameters wordt vergaard. Tevens wordt het daadwerkelijke retourbemalingsdebiet gemeten.

Beroep
Het definitieve wijzigingsbesluit is op 15 december 2015 vastgesteld door het college van Delfland. Conform de Tracéwet wordt het definitieve wijzigingsbesluit bekendgemaakt. Er is dan een periode van zes weken om beroep aan te tekenen.