“Resultaat waterbusiness positief hoewel achtergebleven in vergelijking met het verleden”

Door: Adriaan van Hooijdonk

Het advies- en ingenieursbureau maakte onlangs de jaarcijfers bekend. De fusiecombinatie noteerde over 2013, met name door de aanhoudende economische malaise in Europa, een nettoverlies van 3,4 miljoen euro. Aanzienlijk minder dan in 2012 toen het verlies nog bijna 20 miljoen bedroeg, mede als gevolg van de kosten van de fusie die in de zomer van dat jaar plaatsvond. 

Het bedrijf rapporteerde opbrengsten van 667 miljoen euro, bijna 5 procent minder dan in 2012. Naast economische tegenwind in Europa drukte ook de waardestijging van de euro ten opzichte van veel buitenlandse valuta’s de opbrengsten. Het operationeel resultaat nam met 67 procent toe tot ruim 16 miljoen euro, mede dankzij lagere kosten.

Is er in de watergerelateerde business lines Rivers, Deltas and Coasts, Water Technology en Maritime and Waterways ook sprake van verlies?
‘Deze business lines hebben geen verlies geleden. Ondanks dat de resultaten zijn achtergebleven in vergelijking met het verleden zijn we trots op ons resultaat. Wel zijn wij vorig jaar in Nederland met 75 mensen gekrompen, voornamelijk door natuurlijk verloop, tot 576 mensen in Nederland nu. Vooral op de Nederlandse markt zijn de marges bij sommige opdrachtgevers beduidend lager dan vroeger. Niet alleen door de hevige concurrentie in verband met de crisis, maar ook door prijstechnisch ongunstige raamwerkcontracten met lagere overheden. Ook de huidige aanbestedingsvormen waarbij, ongeacht het soort werk, met standaardtarieven wordt gewerkt, zijn niet in ons voordeel. Ik snap dat overheden willen professionaliseren door met raamwerkcontracten te werken, maar aan de andere kant zijn hoogwaardige advies- en ingenieursdiensten geen doosje potloden dat je zomaar aanschaft. Daarom is het ook belangrijk dat ingenieurs hun werk zo goed mogelijk over het voetlicht brengen, bijvoorbeeld door initiatieven als de Dag van de Ingenieur en de Vernufteling.’

Welke nieuwe projecten op watergebied heeft Royal HaskoningDHV vorig jaar in Nederland verworven?
‘Voor het Waterschap Peel en Maasvallei zijn wij onder meer betrokken bij de planstudie en de engineering van een aantal dijkversterkingsprojecten. En om de waterveiligheid in het gebied Ooijen-Wanssum te vergroten voeren wij een MER-studie uit. Daarnaast werken wij samen met Deltares en Rijkswaterstaat Zeeland aan een innovatief zoet-en zoutscheidingsysteem met verbeterde luchtbellenschermen, een waterscherm en een spoeldebiet voor een van de twee Krammerjachtsluizen om verzilting te voorkomen. Een mooi voorbeeld van een innovatief proefproject dat straks wellicht ook grootschalig in de Nieuwe Waterweg wordt toegepast. Verder maken steeds meer drinkwaterbedrijven gebruik van het vorig jaar geïntroduceerde real time software pakket OPIR om de bedrijfsvoering van hun drinkwatersystemen te optimaliseren.’

En voorbeelden van projecten in de haven van Rotterdam?
‘Met het Havenbedrijf Rotterdam hebben wij een raamcontract gesloten voor projecten voor de aanleg, beheer en onderhoud van haveninfrastructuur. Het afgelopen jaar zijn wij bij ongeveer tien projecten betrokken geweest. Een voorbeeld van zo’n project is de terreinuitbreiding voor de Botlek Tank Terminal waarin Royal HaskoningDHV voor het Havenbedrijf het contract voorbereidde, assisteerde bij de aanbesteding en het contractmanagement uitvoerde na gunning van een landaanwinning van ca. 5 hectare. Het project behelst de demping van een deel van een voormalig havenbekken en de bouw van nieuwe kades. Hierdoor ontstaat voor de klant de mogelijkheid om extra tanks voor opslag van brandstof te realiseren.’
Hoe staat het met de export van de Nereda-installaties? Daar werd veel groei van verwacht. Is dat ook uitgekomen?
‘Vorig jaar hebben wij samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Odebrecht in Brazilië en met Imtech in het Verenigd Koninkrijk. Voor beide landen staan de komende jaren een stuk of twintig Nereda-installaties gepland. In Brazilië zijn wij inmiddels met het ontwerp van de eerste Nereda’s begonnen, in Rio de Janeiro en Limeira. Daarnaast zijn wij in 2013 gestart met de bouw van de eerste installatie in Polen. In totaal werken wij momenteel aan ongeveer twintig projecten in verschillende stadia in meerdere landen. En wij zijn in gesprek met potentiële samenwerkingspartners in Ierland, Zuid-Afrika, India en Zwitserland.’
Via de fusie wilden Royal Haskoning en DHV in het buitenland in aanmerking komen voor grotere projecten. Is die opzet geslaagd?
‘Daarin zijn wij zonder meer geslaagd. Wij hebben nu niet alleen een betere geografische dekking, maar ook een beter expertise aanbod. Daardoor hebben wij vorig jaar onder meer een groot waterveiligheidsproject in Colombia gewonnen. Ook zijn wij actief voor een van de grootste havenontwikkelingsprojecten ter wereld in Jakarta. En in India werken wij in Bihar aan de aanleg van een duurzame watervoorziening, riolering en onderhoud van sanitatie waardoor de kwaliteit, de dekking en de betrouwbaarheid van water voor ruim 1,5 miljoen inwoners zal verbeteren. Een vernieuwend programma, waaraan ook de private sector bijdraagt, zorgt voor de benodigde financiering.’
Hoe staat het met de tarieven op de internationale markt? En waar komen de belangrijkste concurrenten vandaan?
‘De tarieven liggen over het algemeen hoger voor de senior medewerkers, maar voor de junioren juist weer lager. Maar vergeet niet dat wij in het buitenland extra kosten moeten maken, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting. Ook zijn de financiële risico’s veel groter. Verder komen wij in het buitenland vooral veel Chinese en Zuid-Koreaanse bedrijven tegen. Die overheden injecteren vaak veel geld in gebieden, met als voorwaarde dat bedrijven uit deze landen het werk ook mogen uitvoeren.’
Kan de Nederlandse overheid daar een voorbeeld aan nemen?
‘De Nederlandse overheid zal ons niet zomaar geld geven voor buitenlandse projecten. Lokale overheden zullen altijd moeten bijdragen. Maar wij zien in de praktijk dat de Nederlandse ministeries heel actief zijn in het buitenland door middel van handelsmissies. En daar doen wij uiteraard ons voordeel mee. Zo zijn onze mensen nu met minister Schultz van Haegen op handelsmissie naar Indonesië en met Mansveld mee naar Brazilië.’

Waar moet de groei voor RoyalHaskoning DHV op watergebied in de toekomst vandaan komen?
‘De internationale watermarkt biedt veel kansen, met name in Azië. Daarom hebben wij vorig jaar onder meer een kantoor in Myanmar geopend. Ook voeren wij voor steeds meer klanten studies op het gebied van waterzuivering uit. En in de voedsel- en chemiesector is steeds meer aandacht voor het waterverbruik. Ook in Nederland, waar de BOL (belasting op leidingwater) voor veel bedrijven een stimulans is om opnieuw kritisch naar de watervoorziening en het watergebruik te kijken. Daarnaast ondersteunen wij steeds meer internationale opdrachtgevers bij flood assesments, zodat ze ook bij overstromingen hun activiteiten voort kunnen blijven zetten.’