Hittestress in een stedelijke omgeving kan verminderen door meer groen. (foto: NAS).

De provincie Zuid-Holland heeft, samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, regels omschreven voor klimaatadaptief bouwen. Het zogenoemde ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ beschrijft de wensen en doelen sinds 2018. De omschreven regels zijn inmiddels ontsloten op een website.

Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling. Landelijk worden er daarom al afspraken gemaakt in de ‘landelijke maatlat voor klimaatadaptief bouwen’. Hierin staat beschreven wat klimaatadaptief bouwen is en hoe overheden en organisaties hier in de praktijk mee om moeten gaan. De nu ontwikkelde standaard vanuit de Zuid-Hollandse partijen wordt hierin opgenomen.

Bestaande bouw en nieuwbouw

De provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam zijn de initiatiefnemers van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Met het convenant omschrijven ze regels voor de bouw van woningen die klimaatverandering aankunnen. Meer rekening houden betekent bijvoorbeeld dat er bij de bouw meer ruimte moet worden gemaakt voor het opvangen en vasthouden van water. Ook moet meer ruimte worden gemaakt voor groen en moet beter gekeken worden naar de eigenschappen van de ondergrond bij bouwen.

Programma van eisen

Eén van de convenantafspraken is het ontwikkelen van een instrumentarium om de klimaatbestendigheid van nieuwbouw te beoordelen en te bevorderen. Dit is een complex en meerjarig traject. In het convenant is afgesproken om, in afwachting van de resultaten van dit instrumentarium, alvast een “Minimaal Programma van Eisen” te ontwikkelen. Dit is bedoeld als voorlopige maatregel om de nieuwbouwplannen die in de komende jaren ontwikkeld worden klimaatbestendig in te richten. Partijen in de provincie Zuid-Holland kunnen deze eisen gebruiken bij het klimaatbestendig bouwen.

Website bouwadaptief

Nu de regels klaar zijn, stopt de samenwerking van de besturen onder de naam ‘convenant klimaatadaptief bouwen’. De focus ligt nu op het vaker toepassen van de regels in de praktijk. Ook andere duurzaamheidsthema’s krijgen hierin een steeds grotere rol, zoals natuurinclusief, energieneutraal en circulair bouwen.
Publieke en private partijen uit heel Nederland kunnen gebruikmaken van de regels en informatie op bouwadaptief.nl.