PvdA stelt Kamervragen over waterveiligheid bij kustbebouwing

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijft de waterveiligheid geborgd door de wijziging in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en ook de Unie van Waterschappen (UvW) is niet bang voor massale recreatiebebouwing. “De waterschappen blijven terughoudend met het toestaan van bouwwerken op en aan het strand en de waterkerende functie van duinen blijft altijd prioriteit”, stelt de UvW op haar website. 

Waterveiligheid
In kustgebieden buiten de bebouwde kom was er tot op heden sprake van een verbod op bouwen. Dit verbod komt te vervallen. “Van een ‘nee’ gaan we naar een ‘nee, tenzij’”, stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het rijk, provincies en gemeenten blijven voorwaarden stellen aan het bouwen in het kustgebied. Een strandpaviljoen dient bijvoorbeeld op palen te staan, zodat het zand ongestoord kan blijven stuiven van strand naar duin. Het rijk is verantwoordelijk voor waterveiligheid en provincies en gemeenten stellen voorwaarden over landschap, natuur en ruimtelijke kwaliteit.

Voorwaarden
Cegerek en Jacobi willen van de minister onder meer weten aan welke voorwaarden een bouwproject in het kustgebied moet voldoen om van de beheerder van de kust een watervergunning te krijgen? Daarnaast willen de kamerleden weten hoe het kan dat het besluit om het beleid over de ruimtelijke kwaliteit van het kustgebied te decentraliseren, gebaseerd is op de ‘Nationale Visie Kust’, waarin juist één nationale kustvisie wordt geëtaleerd.