PvdA en D66 vragen opnieuw om Deltaplan Zoetwater en Waterkwaliteit

De Kamerleden Hachchi en Jacobi maakten zich, niet voor de eerste keer, zorgen of de doelen uit de Kaderrichtlijn Water wel worden gehaald. Jacobi diende daar ooit al een motie over in waarin zij vroeg om een Deltaplan Zoetwater en Waterkwaliteit met een samenhangende aanpak en onafhankelijke regie voor waterkwaliteit en voldoende zoetwater. Vorige week verzocht ze, samen met haar collega van D66, Schultz om opvolging te geven aan die motie en daarbij de aanbevelingen van het PBL, de Europese Commissie en de Adviescommissie Water op dit terrein te betrekken.
Motie aangehouden
De minister vroeg de indieners om de motie voorlopig aan te houden. Zij is op dit moment al met de waterpartners (provincies, gemeenten, waterschappen) bezig om de opgave en eventuele maatregelen in kaart te brengen. Als dat gebeurd is wil Schultz het maatregelenpakket met de Kamer bespreken. Over twee weken wordt over de moties gestemd.