Provincie Zuid-Holland investeert ruim 3 ton in ondersteuning klimaatadaptief bouwen

Op de TU Delft Campus zijn twee proeftuinen waarin start-ups, scale-ups, mkb's, studenten en wetenschappers waterconcepten testen, verbeteren en demonstreren. Een ervan is de WaterStraat (foto: Dunea).

De Provincie Zuid-Holland trekt in de nieuwe begroting 2022 ongeveer 850.000 euro uit voor het Programma Klimaatadaptatie Weerkrachtig Zuid-Holland. Hiervan is zo’n 310.000 euro gericht op het stimuleren en ondersteunen van klimaatadaptief bouwen. “De provincie geeft onder meer met het convenant een waardevolle bijdrage , maar we zullen allemaal aan de slag moeten om iedere schop in de grond daadwerkelijk klimaatbestendig te realiseren”, reageert Deltacommissaris Peter Glas.

De Provincie Zuid-Holland is zelf geen opdrachtgever voor het bouwen van woningen of ander vastgoed. “Toch investeren we jaarlijks in het faciliteren en ondersteunen van klimaatadaptief bouwen door onze opdrachtgevende partners, bijvoorbeeld gemeenten, woningcorporaties, vastgoedinvesteerders en ontwikkelaars, om hen zo te stimuleren en te helpen klimaatadaptatie toe te passen in hun projecten”, meldt de woordvoerder.

Hitte in woningen

Zo draagt de provincie 50.000 euro per jaar bij aan het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Nog eens 70.000 euro gaat naar extra onderzoek en kennis-bijeenkomsten, zoal de aanpak van hitte in woningen. Daarnaast krijgt VP Delta jaarlijks zo’n 100.000 euro subsidie voor het aantrekken en begeleiden van innovaties op het Hitteplein en de Waterstraat van de TU-Delft.

Programma Klimaatadaptatie

Deze kosten maken onderdeel uit van het Programma Klimaatadaptie Weerkrachtig Zuid-Holland. Kosten voor uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen voor gebiedsontwikkelingen waar de provincie partner of mede-financierder in is, maken onderdeel uit van het integrale ontwerp en businesscase van de betreffende projecten zelf en worden niet apart begroot.

Verduurzaming bedrijventerreinen

Hetzelfde geldt voor klimaatadaptieve maatregelen in de bestaande bebouwde omgeving. Daarvoor zijn wel subsidiemogelijkheden beschikbaar in het kader van bredere duurzaamheidsregelingen, zoals de verduurzaming bedrijventerreinen, het vergroenen van schoolpleinen of klein maatschappelijk vastgoed, maar ook die zijn niet apart begroot.

Convenant 

Deltacommissaris Peter Glas stelt dat provincies een belangrijke rol vervullen bij het stimuleren van klimaatadaptieve bouw. “Dit geldt ook voor Zuid-Holland waar een opgave is om tot 2030 200.000 woningen te bouwen.” Glas verwijst naar het convenant dat de provincie Zuid-Holland in 2018 samen met gemeenten, waterschappen, de kennisinstellingen maar ook maatschappelijke partners en marktpartijen zoals projectontwikkelaars en Bouwend Nederland heeft gesloten.

Kosten en baten 

“Deze partijen die daadwerkelijk aan de slag moeten met de woonopgave zijn inmiddels gekomen tot een concreet en gedragen programma van eisen voor bijvoorbeeld de bescherming tegen wateroverlast of hitte. Het programma van eisen is inmiddels al succesvol toegepast bij diverse praktijkaanbestedingen en ontwikkelingen, waarbij ook de kosten en baten van klimaatadaptief bouwen in beeld zijn gebracht en hoe je dat kan borgen”, aldus Glas.

Bouwsteen

Het convenant wordt volgens hem inmiddels ook elders in Nederland toegepast en heeft ook als bouwsteen bijgedragen aan zijn eerste advies over klimaatadaptief bouwen aan de ministeries van BZK en IenW. “Toekomstbestendig en klimaat-adaptief bouwen vraagt gezamenlijke stappen van vele partijen nationaal, in de regio’s en van marktpartijen. De provincie Zuid-Holland geeft een waardevolle bijdrage, maar we zullen allemaal aan de slag moeten om iedere schop in de grond daadwerkelijk klimaatbestendig te realiseren.”