Provincie zoekt met Refresco naar meer flexibiliteit grondwatervergunning

Refresco in Maarheeze bottelt bier, frisdranken, vruchtensappen en energiedrankjes voor verschillende ondernemingen, waaronder Coca Cola en Pepsi. Het frisdrankenconcern heeft nu een vergunning voor het oppompen van 500.000 m3 grondwater. Daarvan komt 117.000 m3 uit de laag dieper dan 80 meter en het overige deel ondieper. Refresco wil 875.000 m3 diep gaan winnen.
Volgens gedeputeerde Bert Pauli (Economie) van de provincie Noord-Brabant verdienen Refresco en soortgelijke bedrijven een kans op een maatschappelijk verantwoorde manier uit te breiden. “Daarom willen we werken aan een nieuw, flexibel grondwaterkader dat meer mogelijkheden biedt voor plaatselijke afwegingen. De praktische leer- en experimenteeromgeving bij Refresco gaat ons duidelijk maken hoe we dat nieuwe beleid het beste vorm kunnen geven.”

Lokaal maatwerk
Het nieuwe afwegingskader voor het grondwaterbeleid, zoals aangekondigd in het Provinciaal Milieu- en Waterplan, kenmerkt zich door lokaal maatwerk. Dit sluit volgens de provincie ook goed aan op de komst van de Omgevingswet. Volgens een woordvoerder van de provincie kan het lokaal maatwerk bestaan uit verschillende prakische voorstellen waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen in combinatie met het economisch draagvlak van Refresco.
Daarnaast bestaat het maatwerk eruit dat de provincie meer rekening wil houden met de lokale omstandigheden en de opbouw van de ondergrond. Daarbij ligt de grens ondiep/diep uiteindelijk mogelijk niet vast op 80 meter, maar wordt de grens regionaal bepaald.

Grondwaterpeil
De provincie realiseert zich dat bij grondwateronttrekkingen enige verlaging van het grondwaterpeil kan optreden. De provincie betrekt dan ook nadrukkelijk het effect van deze mogelijk optredende verlaging van het grondwaterpeil op bijvoorbeeld de landbouw en de natuur bij de beoordeling. Net als nu eist de provincie dat er geen extra verdroging van de natuur plaatsvindt. Ook geldt dat het op te pompen diepe grondwater bestemd moet zijn voor menselijke consumptie en dat Refresco niet dieper wint dan noodzakelijk voor het gebruiksdoel. Daarnaast is herinfiltratie een mogelijke voorwaarde van grondwateronttrekking. Volgens de woordvoerder zal dat zeer waarschijnlijk ook zo zijn bij het nieuwe beleid. Of dit bij Refresco aan de orde zal zijn, is volgens de woordvoerder nu nog niet te zeggen.