Foto: recreatiegebied Groene Delta bij Den Bosch (foto: provincie Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Uitvoeringsagenda Natuur voor 2023- 2027 vastgesteld op 20 februari. Dit is de praktische uitwerking van het Beleidskader Natuur dat in oktober door de provincie is vastgesteld en is leidend voor de verdere ontwikkeling van de Brabantse natuur. Relevant voor de waterschappen zijn onder andere de ecologische verbindingszones, tegengaan van verdroging en 10% groenblauwe dooradering in 2027 door de aanleg van landschapselementen.

De provincie zet op de eerste plaats in op het verder realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Dat doen we door het herstellen en versterken van Natura 2000-gebieden, het aanleggen van ecologische verbindingszones, het tegengaan van verdroging en het versterken van natte natuurparels. Dit gaat samen met het herstel van water, bodem en luchtkwaliteit én de intensivering van het herstel van de overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere beleidssectoren zoals landbouw en stikstof en met de Brabantse natuurpartners.

Leegveld Deurnsche Peel

Als voorbeeld voor de Uitvoeringsagenda wordt het project Leegveld Deurnsche Peel genoemd. Dit hoogveenlandschap dreigt door verdroging en de hoge stikstofwaardes in het gebied te verdwijnen. Om de achteruitgang van het hoogveen te stoppen en te herstellen, werkt waterschap Aa en Maas samen met Staatsbosbeheer, Gemeende Deurne en Werkgroep Leegveld. Door het aanleggen van kades en sloten te dempen wordt regenwater nu beter behouden in het natuurgebied. Samen met het verhogen van de waterpeilen in het gebied kan het hoogveenherstel starten, de biodiversiteit worden vergroot en kunnen recreanten blijven genieten van dit prachtige unieke Peellandschap.

10% groenblauwe dooradering

Voor herstel van de teruggelopen biodiversiteit wordt ingezet op het landelijk en het stedelijk gebied. Een natuurinclusief Brabant is het doel, waarbij de hele samenleving een rol gaat spelen: landbouw, water, energie, vrijetijdseconomie, de stad, de financiële sector, infrastructuur, bouw, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Daarnaast is het streven een 10% ‘groenblauwe dooradering’ van het landelijk gebied te bereiken, ofwel meer verbindingen door aanleg van bomen, struiken, sloten en heggen. Deze landschapselementen moeten passend bij het aanwezige landschap worden aangelegd en dragen bij aan een hogere biodiversiteit.

Faunapassages

De versnipperende werking van (vaar)wegen in Brabant moet worden verminderd door de aanleg van faunapassages. De faunapassages legt de provincie aan bij het reguliere onderhoud van onze provinciale (vaar)wegen, in samenwerking met de collega’s die de provinciale infrastructuur beheren. Rijk, gemeenten en waterschappen hebben als eigenaar van infrastructurele werken een eigen verantwoordelijkheid om deze waar nodig te voorzien van faunapassages.

Ook oog voor stikstof en Nationaal Programma Landelijk Gebied

De Uitvoeringsagenda is opgesteld na sessies van de provincie met natuurpartners en betrokken burgers. Daaruit bleek dat de betrokkenheid heel groot is, dat (jonge) Brabanders natuur belangrijk vinden en dat de ambities hoog zijn. Dat sluit aan bij de derde pijler in de uitvoeringsagenda: natuur voor en door Brabanders.

De uitvoeringsagenda 2023-2027 gaat uit van heldere doelen en ambities, maar houdt tegelijkertijd rekening met de huidige dynamische tijd: ontwikkelingen rondom stikstof, Nationaal Programma Landelijk gebied en klimaatdoelen. Waar mogelijk gaan betrokken partijen anticiperen op wet- en regelgeving vanuit het Rijk en Europa.