Dubbele Dijk
De provincie Groningen onderzoekt of de kans op verzilting van landbouwgronden bij de Dubbele Dijk groter wordt door aanleg van de getijdenduiker. (foto provincie Groningen)

De provincie Groningen start een onderzoek naar eventuele verzilting van grondwater door de aanleg van een getijdenduiker bij de Dubbele Dijk in Bierum. Sweco en Acacia Water voeren het onderzoek uit. Deze week worden in het zuidelijk tussengebied grondboringen verricht. De resultaten worden in november verwacht.

Geeft de aanleg van de getijdenduiker bij de Dubbele Dijk meer kans op verzilting van omliggende landbouwgronden? Is de kwelsloot achter de tweede dijk voldoende om te voorkomen dat het zoute water doorsijpelt naar het zoete grondwater buiten de Dubbele Dijk?

Om antwoord op deze vragen te krijgen doet de provincie Groningen onderzoek naar eventuele verzilting van grondwater bij de Dubbele Dijk.De grondboringen moeten een beter beeld opleveren van het effect van zout water op ondiepere grondlagen. Het onderzoek is nodig voor de aanvraag van een omgevings- en watervergunning voor de getijdenduiker.

Monitoring

De provincie deelt de onderzoeksresultaten met agrariërs in de omgeving. Zij maken zich zorgen dat de verzilting van landbouwgrond zal toenemen na aanleg van de getijdenduiker in 2022. Daarom wordt sinds 2020 de verzilting van het grondwater bij de Dubbele Dijk gemonitord. Het onderzoek van de provincie maakt gebruik van deze monitoringsgegevens. Verzilting van landbouwgrond is een groeiend probleem aan de Groningse Waddenkust, als gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling.

Over de Dubbele Dijk

Bij de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl is bij Bierum een dubbele dijk aangelegd. Achter de bestaande zeedijk is een lagere, tweede dijk aangelegd. Tussen beide dijken komt een gebied waar zeewater in en uit kan stromen. Door de getijdenwerking kan hier slib uit de Eems bezinken en nieuwe natuur ontstaan. Ook is er ruimte voor zilte teelt en aquacultuur.

Lees meer nieuws uit de watersector