De Markermeerdijken zijn cultuurhistorisch erfgoed en een provinciaal monument (foto: provincie Noord-Holland).

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het dijkversterkingsplan (Projectplan Waterwet) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de versterking van de Markermeerdijken goedgekeurd. Het plan beschrijft op welke punten de huidige Markermeerdijken zijn afgekeurd en op welke manieren de dijk tussen Hoorn en Durgerdam versterkt wordt. Na jaren van intensief overleg kan eindelijk de schop de grond in.

Tijdens de landelijke tweede toetsronde in 2006 is ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam afgekeurd. De stabiliteit van de dijken is onvoldoende en op bepaalde locaties zijn de dijken niet hoog genoeg. De voorgenomen dijkversterking vraagt op iedere plek om een andere aanpak. In samenspraak met omgeving en experts is gezocht naar de beste oplossingen. In het Projectplan staat omschreven welke oplossingen op de verschillende locaties worden toegepast. De oplossingen omvatten onder meer binnenwaartse en buitenwaartse versterkingen, het gebruik van constructies en een oeverdijk. De dijk moet na de versterking weer voor vijftig jaar veilig zijn.

Monumentale status
De dijk tussen Hoorn en Durgerdam wordt beschouwd als cultuurhistorisch erfgoed en is benoemd als een provinciaal monument. Dat is één van de redenen waarom er zoveel tijd nodig was voor het maken van een plan dat breed wordt gedragen. Gedeputeerde Cees Loggen is er blij mee: “Na twaalf jaar voorbereiding ligt er een voldragen plan waar veel tijd en moeite in is gestopt. Het plan is samen met vele partijen tot stand gekomen. Daarbij is zo goed mogelijk rekening gehouden met de effecten op het monument en de leefomgeving. De dijk is straks weer sterk genoeg om ruim een miljoen Noord-Hollanders en tientallen miljarden aan economisch belang te beschermen tegen het water.”

Ook bij uitvoering is zorgvuldigheid geboden
Om ook bij de uitvoering te zorgen voor een zorgvuldig proces, heeft de provincie de Alliantie Markermeerdijken (een samenwerking tussen Hollands Noorderkwartier, Boskalis en verschillende ondernemingen van VolkerWessels) gevraagd een plan van aanpak te maken. Hierin wordt de betrokkenheid van bewoners, gemeenten, recreatieschappen, provincie en andere belanghebbenden in het vervolgproces verder ingevuld.

Extra mogelijkheden voor natuur en recreatie
De provincie Noord-Holland wil met dit project de Markermeerkust en het achterland een extra impuls geven. De dijkversterking biedt volgens de provincie de kans om extra inrichtingsmaatregelen te nemen of extra mogelijkheden voor natuur en recreatie te creëren. Uitgangspunt daarbij is dat het karakter van de dijk als cultuurhistorisch en landschappelijk belangrijk element versterkt wordt. Voor deze extra mogelijkheden heeft de provincie ook geld gereserveerd.

Ter inzage voor beroep
De provincie legt het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de Nota van Beantwoording, zienswijzen, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en alle uitvoeringsbesluiten vanaf 15 november zes weken ter inzage voor beroep bij de Raad van State. Alle 141 indieners van zienswijzen ontvangen bericht wat er met hun zienswijze is gebeurd.

Het hoogheemraadschap heeft voor dit project een speciale website gemaakt, waar alle beschikbare informatie over de dijkversterking wordt geplaatst.