Provincie en Deltares werken samen aan klimaatbestendig Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en het onafhankelijke kennisinstituut Deltares gaan zich samen inzetten voor een klimaatbestendig Zuid-Holland. De samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2017-2019 is dinsdag 4 juli 2017 ondertekend door gedeputeerde Rik Janssen en directeur Ron Thiemann van Deltares. Bij de overeenkomst hoort ook een gezamenlijke kennis-en onderzoeksagenda over thema’s als klimaatadaptatie, bodemdaling en de transitie naar een duurzame energie.

De basis voor de samenwerking werd gelegd tijdens een werkbezoek van het provinciebestuur aan Deltares, op 17 mei 2016. Gedeputeerde Rik Janssen: “Als provincie willen we investeren in een klimaatbestendig Zuid-Holland met een sterke kenniseconomie. De samenwerking met Deltares – een toonaangevend kennisinstituut ‘om de hoek’ – stelt ons daartoe in staat.” De provincie wil investeren in versterking van de Zuid-Hollandse kenniseconomie, waaronder de topsector Water- en Deltatechnologie.

Ron Thiemann: “Deltares werkt wereldwijd aan vraagstukken op het gebied van water en bodem. Dus ook in onze vestigingsprovincie Zuid-Holland leveren we graag met unieke kennis een actieve bijdrage aan de vraagstukken die hier spelen zoals klimaatadaptatie, bodemdaling en de energietransitie. Samen zijn we in staat om tot betere integrale oplossingen te komen”.

Kennis- en onderzoeksagenda
De onderlinge samenwerking tussen de provincie en Deltares krijgt via de kennis- en onderzoeksagenda 2017 vorm. Deze agenda is opgebouwd rond de thema’s ruimtelijke adaptatie, zoetwatervoorziening, bodemdaling, bodem- en grondwatersysteem en energietransitie. Op regionale schaal wordt vanzelfsprekend samengewerkt met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Concrete vragen in de agenda zijn: Welke adaptieve strategieën zijn mogelijk om Zuid-Holland klimaatbestendig te maken? Hoe kunnen wij omgaan met bodemdaling? Hoe kunnen we de energietransitie de komende decennia vormgeven?

Adaptieve Delta
In 2017 en 2018 werkt de provincie Zuid-Holland samen met andere partijen aan de opgave Adaptieve Delta. De ambitie is om in 2020 klimaatadaptatie breed te hebben verankerd in het provinciale beleid. Er is de afgelopen jaren al veel kennis opgebouwd over de effecten van klimaatverandering, maar er is nog weinig praktijkervaring voorhanden. De samenwerking tussen de provincie en Deltares is erop gericht om die praktijkkennis op te bouwen en handelingsperspectief te bieden.