Provincie dwingt Limburgse waterschappen tot fuseren

“Provincies hebben het mandaat om waterschappen in te stellen en op te heffen’, vertelt procesmanager Claudia Sikes van Waterschap Peel en Maasvallei. In het coalitieakkoord hebben de politieke partijen vastgelegd dat zij de Limburgse waterschappen zouden samenvoegen om de efficiency te vergroten. “Beide waterschappen hebben toen gevraagd om niet zomaar te gaan fuseren, maar om eerst een evaluatie te doen en een visie te ontwikkelen voor 2020. Uit de evaluatie bleek dat de fusie niet, zoals de provincie had verwacht, zou leiden tot grote efficiencyvoordelen. De waterschappen in Limburg zijn ‘lean en mean’ en worden vaak gezien als toonbeeld van samenwerking. De gezamenlijke afvalwaterzuivering is bijvoorbeeld ondergebracht in een Waterschapsbedrijf. Sikes: “Voor de toekomst zouden wel kansen ontstaan op het gebied van professionalisering en slagvaardigheid.”
Gebrek aan argumenten
Het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei gaf goedkeuring aan de fusievoorstellen van de provincie, maar het bestuur van Roer en Overmaas is van mening dat er geen doorslaggevende argumenten voor de fusie zijn. Het besluit van Provinciale Staten maakt een definitief einde aan de discussie. Per 1 januari 2017 ontstaat er in Limburg een waterschap. Volgens Claudia Sikes van Waterschap Peel en Maasvallei biedt de provincie de waterschappen wel voldoende tijd om de fusie zorgvuldig voor te bereiden. “We kunnen gezamenlijk plannen gaan opstellen, besluitvorming voorbereiden en de ambtelijke organisatie hernieuwd inrichten.”
Verdeling van de lasten
Waterschap Roer en Overmaas is geografisch minder groot dan Peel en Maasvallei en heeft meer inwoners. Dat betekent dat de lasten over relatief veel inwoners verdeeld kunnen worden. Na de fusie zal een veel groter gebied met een forse wateropgave verdeeld worden over alle inwoners. Dat betekent dat voor de inwoners van Roer en Overmaas de lasten zullen stijgen en voor de inwoners van Peel en Maasvallei de lasten zullen dalen. Sikes: “Uiteindelijk zal het bestuur van het nieuwe waterschap het tarief voor heel Limburg vaststellen.” Het bestuur van Waterschap Roer en Overmaas voorziet dat de belastingbetalers in het werkgebied van Roer en Overmaas fors meer zullen moeten gaan betalen en is daarom tegen de fusie. 
Constructief overleg
In een persbericht laat Waterschap Roer en Overmaas weten dat zij zich in het overleg met de fusiepartner coöperatief en constructief op zal stellen. “Een  zorgvuldige en evenwichtige voorbereiding in een open proces biedt de beste waarborgen voor een optimale behartiging van de belangen van de medewerkers en van het waterbeheer in Zuid- en Midden-Limburg”, stelt het waterschap. 
Waterschapsverkiezingen
Tijdens de verkiezingen in 2015 gaan de inwoners van Limburg nog naar de stembus voor de twee verschillende waterschappen. Zij kiezen 25 bestuurders voor elk waterschap. Na 1  januari 2017 mogen er, volgens een wettelijke bepaling, in totaal dertig bestuurders overblijven. Zo’n twintig bestuurders zullen dus na twee jaar moeten opstappen. Sikes verwacht dat het fusieproces goed zal verlopen. “Wij werken al jaren uitstekend met elkaar samen en we verwachten dat we dat in de toekomst ook blijven doen.”