Projecten Grebbedijk en Sterke Lekdijk gegund aan LievenseCSO

Foto: ondertekening verkenning Grebbedijk. Vlnr: Eric van den Broek, algemeen directeur LievenseCSO, Peter Nelemans, country manager Fugro en Tanja Klip-Martin, Dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe.

Waterveiligheid is essentieel voor Nederland. Dijken zijn een cruciaal onderdeel in de bescherming van ons land tegen mogelijke overstromingen, en aan verandering onderhevig door onder meer klimaatverandering en verstedelijking. Met het hoogwaterbeschermingsprogramma wordt hard gewerkt aan het behoud van veilige dijken die ons nu en in de toekomst beschermen tegen water.

De Grebbedijk en de Sterke Lekdijk vormen samen de waterkering aan de noordoever van de Nederrijn-Lek vanaf Wageningen tot Schoonhoven met een totale lengte van 60 kilometer. Deze dijken voldoen niet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, en zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In oktober 2017 zijn beide projecten gegund aan LievenseCSO.

De Grebbedijk
De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen is 5 kilometer lang en beschermt zo’n 250.000 inwoners van de Gelderse Vallei tegen water van de Nederrijn. Bij een eventuele dijkdoorbraak zijn de gevolgen voor het gebied enorm. De Grebbedijk is letterlijk een “stop op de fles”. Het project staat daarom hoog in de prioritering van het HWBP.

LievenseCSO gaat in samenwerking met Fugro de komende twee jaar het Waterschap Vallei en Veluwe ondersteunen in de verkenning, waarbij tevens invulling wordt gegeven aan de ambities van de gebiedspartners. Hiertoe zal het waterschap een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de provincies Gelderland en Utrecht, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeente Wageningen (mede namens de gemeente Rhenen).

In de verkenning wordt niet alleen gekeken naar veiligheid, ook worden de voorkeuren en wensen van omwonenden, bezoekers, beheerders, ondernemers en andere partijen in kaart gebracht om uiteindelijk te komen tot synergie tussen waterveiligheid, omgevingskwaliteit en maatschappelijk draagvlak. Het eindresultaat van deze verkenning is een voorkeursalternatief voor een veilige, aantrekkelijke en duurzame Grebbedijk.

“Wij streven hierbij naar een ‘best for project’ mentaliteit in de samenwerking, waarbij het project centraal staat en daaromheen een team wordt gevormd voor een optimale samenwerking met en tussen alle betrokkenen”, aldus Peter Karssemeijer, Manager Water & Omgeving bij LievenseCSO.

Raamovereenkomst Sterke Lekdijk
Naast het project Grebbedijk is ook de raamovereenkomst Sterke Lekdijk gegund aan LievenseCSO. Deze dijk met een lengte van 55 kilometer biedt bescherming aan Centraal Holland, waar meer dan een miljoen mensen woonachtig zijn en tevens het economisch hart van Nederland zich bevindt. Net als de Grebbedijk voldoet ook deze dijk niet meer aan de recente normen voor waterveiligheid en dient de dijk versterkt te worden tussen de plaatsen Amerongen en Schoonhoven. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft LievenseCSO de hoogste kwaliteitswaarde toegekend van de 7 aanbieders. Hiermee is niet alleen het raamcontract gegund, maar ook het eerste deeltraject Salmsteke. Karssemeijer: “Met name de onze visie op het integrale ontwerpproces en strategisch partnerschap zijn hoog gewaardeerd.”

 

Verkenning dijkversterkingstraject Salmsteke
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het totale dijktraject van de Sterke Lekdijk in 7 deeltrajecten verdeeld, die de komende jaren worden aangepakt. Salmsteke is het eerste dijkversterkingstraject tussen Amerongen en Schoonhoven dat wordt opgepakt binnen het programma Sterke Lekdijk. “Wij gaan samen met Strootman Landschapsarchitecten aan de slag met de verkenning van dijktraject Salmsteke. Net als bij het waterveiligheidsproject Grebbedijk wordt ook bij dit project gestreefd naar de creatie van een ‘best for project’ mentaliteit in de samenwerking”, vertelt Karssemeijer.

De combinatie LievenseCSO/Strootman Landschapsarchitecten gaat aan de slag met het uitwerken van een voorkeursalternatief voor 2 kilometer dijk. Deze waterveiligheidsopgave voor de dijk wordt gecombineerd met twee opgaven in de uiterwaard, namelijk de opgave vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat Oost Nederland (RWS ON) en de herinrichtingsopgave voor recreatiegebied Salmsteke van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG). Aan het einde van de verkenning ligt er een breed gedragen integraal voorkeursalternatief Salmsteke die invulling geeft aan alle drie de opgaven.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Karssemeijer via e-mail PKarssemeijer@LievenseCSO.com en telefoonnummer 088 – 910 20 16.