Proef met innovatieve dijkversterking Houtribdijk

Een voorland bestaat uit een grote hoeveelheid zand, die vóór de bestaande dijk wordt gelegd. Dit vermindert de golfslag tegen de dijk, waardoor deze minder zwaar wordt belast. De dijk zélf hoeft daardoor niet versterkt te worden. Een versterking van een bestaande dijk met een zandige vooroever wordt aan de kust al vaker toegepast. Maar voor andere omstandigheden, zoals in meren, moet een aantal vragen nog worden beantwoord. Het gaat dan onder meer om vragen als: wat doet de golfslag op de dijk onder zware omstandigheden doet; wat is de invloed van natuurontwikkeling op de stabiliteit van het voorland; en welke locaties zijn geschikt voor toepassing van een voorland.De werkzaamheden maken deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Proefsectie

Voor de pilot is een proefsectie aangelegd bij de Houtribdijk nabij Lelystad, bestaande uit circa 85.000m³ zand, variërend in breedte en hoogte. Deze proefsectie wordt in het voorjaar van 2015 deels beplant met verschillende soorten vegetatie. Zo kunnen diverse situaties tegelijkertijd op hun effectiviteit worden onderzocht.
(Inter)nationaal wordt gezocht naar meer duurzame oplossingen voor hoogwaterbescherming. Een zandig voorland is op veel plaatsen goedkoper in aanleg en onderhoud dan een traditionele stenen dijkversterking. Bovendien is het duurzamer en vergroot het de natuurwaarden en recreatie-mogelijkheden van een gebied.
Monitoring
De proefsectie bij de Houtribdijk wordt gedurende vier jaar gemonitord. In 2016 wordt een voorlopig antwoord gegeven op de vraag hoe een veilig, stabiel en kostenefficiënt voorland van zand kan worden ontworpen. De definitieve resultaten van de pilot zijn bekend in 2018. Met de kennis die hier wordt opgedaan kan het concept op andere locaties worden toegepast.
De pilot is onderdeel van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). Het HWBP-2 is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid en de waterschappen om op 88 plekken in het land afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken om zodoende Nederland te beschermen tegen overstromingen.
Ecoshape
Ecoshape is een consortium van overheden, waterbouwbedrijven en kennisinstellingen dat streeft naar nieuwe, duurzame vormen van waterbouw.  De samenwerkende partijen voor de proef innovatieve dijkversterking zijn  kennisinstellingen Deltares en Alterra, waterbouwbedrijven Boskalis en Van Oord en de ingenieursbureaus Arcadis, Royal HaskoningDHV en HKV – Lijn in Water.