Proactief optreden bij beoordelen dijken voor meer draagvlak

In Nederland zijn de waterschappen en Rijkswaterstaat als beheerders verantwoordelijk voor onze dijken. Zij voeren periodiek toetsingen uit om te beoordelen of de dijken voldoen aan de eisen. Dijken die niet voldoen aan die eisen, komen terecht in een verbeterprogramma. 
Een technische toetsing bestaat uit berekeningen met een trapsgewijze opbouw. Als een eenvoudige toets niet het oordeel ‘voldoende’ oplevert, is een gedetailleerdere berekening nodig. Hiervoor zijn vaak aanvullende gegevens nodig en dat kan een behoorlijke investering vergen. Soms hebben beheerders afgezien van deze tweede stap. Zij hebben dijken afgekeurd zonder te kijken of een gedetailleerde toets een gunstiger oordeel op kan leveren. Er zijn dan ook grote verschillen ontstaan in detailniveau en kwaliteit van de toetsingen. 

Hertoetsing
Om het niveau van toetsingen gelijk te trekken, wordt bij aanvang van een verbeterproject eerst een hertoetsing uitgevoerd om te kijken of meer detaillering leidt tot goedkeuren of een kleinere verbeteropgave. De kosten hiervan zijn voor het landelijke verbeterprogramma. Dit voorkomt onnodige versterkingen, maar dit had al onderdeel moeten zijn van de reguliere toetsing. De verantwoordelijkheid en dus ook de kosten voor die extra inspanning horen bij de beheerders te liggen. 
Op het eerste gezicht lijkt dit niet erg. Het maakt immers niet uit of het Rijk of een andere overheid de kosten voor hoogwaterveiligheid betaalt; het is allemaal publiek geld. 
Maar er speelt een serieuzer probleem. Dijkbeheerders hebben de plicht te zorgen dat zij een nauwkeurig beeld hebben van de staat van hun dijken. Aan deze plicht wordt door de onvolledige toetsingen niet voldaan. Maar nog belangrijker zijn de negatieve gevolgen voor de beeldvorming en voor het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak voor verbeteringen. 

Verdedigen 
Het gevolg van onvolledige toetsingen is dat dijken ten onrechte zijn afgekeurd. Beheerders moeten steeds verdedigen waarom de dijken – ondanks de investeringen – nog niet op orde zijn. Er ontstaat zo het beeld dat ‘maar wat wordt gedaan’, terwijl maatschappelijk draagvlak juist broodnodig is om de projecten die wél nodig zijn te kunnen realiseren. Juist de zorgplicht en de noodzaak om draagvlak en vertrouwen te creëren bij burgers moeten de stimulans zijn voor de beheerders om hun zaakjes goed geregeld te hebben. 

Proactief
Om dit bereiken, is het nodig dat de beheerders meer aangesproken worden op de kwaliteit en het detailniveau van de toetsingen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan hier een rol spelen als landelijk toezichthouder op de dijken. De ILT heeft pas onlangs de taak van toezichthouder gekregen en zoekt nog naar een manier om die vorm te geven. Ik pleit ervoor dat de ILT een proactieve rol pakt. Dat betekent niet alleen dat de ILT toezicht houdt op de toetsingen, maar dat ILT er ook in overleg met de waterschappen voor zorgt dat het nauwkeurig inwinnen van gegevens expliciet deel uitmaakt van die toetsingen. 

Ja-mits
Bovendien raad ik aan een ‘ja, mits’-strategie te hanteren: gedetailleerd onderzoek mag alleen achterwege blijven als wordt aangetoond dat een extra inspanning geen meerwaarde heeft. Op die manier krijgen de beheerders de staat van onze dijken goed in beeld en kunnen de belastingbetalers erop vertrouwen dat alleen geïnvesteerd wordt waar dat nodig is. Dit versterkt het broodnodige maatschappelijke draagvlak voor onze waterbeheerders. 

Gastcolumn van dr. Maurits van Dijk, adviseur Waterveiligheid bij Tauw