Het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services BV werken aan het vergaand verduurzamen van AWZI Houtrust. Ze gaan meer biogas opwekken en daar groen gas van maken. Ook gaat de CO2 -uitstoot met 50% naar beneden (foto: Delfland).

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft onlangs het eerste groene gas uit AWZI Houtrust geleverd aan het gasnet van Stedin. Hoeveel is niet bekend, maar op termijn gaat het jaarlijks om 1,9 miljoen kuub. De volgende stap in het project is terugdringen van de CO2-uitstoot met 50 procent. Delfland is het eerste waterschap dat hiervoor een CO2 vervloeiinginstallatie gebruikt.

Delfland wil, net als andere waterschappen, in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal zijn. De installatie op Houtrust zet het biogas, dat vrijkomt bij het vergisten van slib uit rioolwater, om naar gas van aardgaskwaliteit. Inwoners van Den Haag kunnen hiermee hun huizen verwarmen. Delfland werkt in het project samen met Delfluent Services.

Derde groengasinstallatie
Het is voor Delfland de derde groengasinstallatie. De andere twee installaties staan op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen en AWZI Harnaschpolder. De levering van biogas aan het aardgasnet lijkt in een stroomversnelling te komen. Zo gaf het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vorig jaar aan samen met de Unie van Waterschappen naar het potentieel te willen kijken.

Grootste producenten biogas
De waterschappen behoren tot de grootste producenten van biogas (op dit moment ruim 110 miljoen kuub). Waterschappen hebben 350 afvalwaterzuiveringen waarvan op 70 plekken biogas wordt vergist. Dat zouden energiehubs kunnen worden in de energietransitie. Biogas gebruikten ze voorheen vooral zelf, bijvoorbeeld voor het wagenpark of om pompen en andere materieel aan te drijven. Hiervoor gebruiken ze nu steeds vaker groene stroom van zonne-en windenergie.

Haken en ogen
Het ministerie wil echter nog geen locaties voor groengasinstallaties aanwijzen, blijkt uit de Kamerbrief. De levering is overigens het niet zo eenvoudig als het lijkt. “Het voldoen aan de kwaliteitseisen en het meetprotocol van de netbeheerder voor de levering is het belangrijkst”, zegt woordvoerster Thecla Den Hoed-Bakker van Delfland. De groengasinstallatie voorziet in online metingen en een recirculatie van het gas als het niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Afhankelijk van de lokale kenmerken van het gasnet is het ook nodig om technische afspraken over bijvoorbeeld de druk in het gasnet te maken. Ook moet Delfland zelf de geurstof mercaptaan toevoegen voor het aan Stedin kan leveren. Ook zijn er belastingtechnisch verschillende haken en ogen.

CO2 vervloeiingsinstallatie
Delfland gaat in de tweede fase van het project het gasvormige CO2 dat tijdens de opwerking van het biogas wordt geproduceerd vloeibaar maken. De groengasinstallatie scheidt het methaan van CO2. In de CO2-vervloeiingsinstallatie wordt het CO2 verder gezuiverd met membranen. Eventuele methaanresten gaan terug naar de groengasinstallatie. Na zuivering wordt de CO2 onder druk vloeibaar gemaakt met compressoren en opgeslagen in tanks.

Gistingstanks in serie geplaatst
Bright Biomethane levert de installaties in opdracht van Delfluent Services. Samen zorgen ze voor een integratie van de installaties met de zuiveringsprocessen: onder andere warmteterugwinning en -benutting, regelingen en retourstromen. Dat is volgens Delfland uniek en heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat eerst een optimalisatie van de warmtevraag vanuit de processen heeft plaatsgevonden. Hierdoor is een kleinere warmtepomp nodig om in de resterende warmtebehoefte te voorzien. Een grote optimalisatie is het beter benutten van de capaciteit in de bestaande gistingstanks. De gistingstanks worden in serie geplaatst. Zo kan de vergisting op lagere temperatuur plaatsvinden.

Oplevering tweede kwartaal 2021
Deze optimalisatie levert volgens het Hoogheemraadschap meer groen gas op. “We zijn in gesprek met een bedrijf dat de vloeibare CO2 gaat afnemen en in eerste instantie gaat leveren aan de glastuinbouw”, zegt de woordvoerster. “Komend jaar gaan we onderzoeken of het al haalbaar is om de CO2 ook te gaan leveren aan de food- of drinkwatersector”. Als alles volgens plan verloopt wordt het totale project in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd.