Politieke partijen in verkiezingsprogramma’s positief over waterschappen

De waterschappen willen we in ieder geval behouden, meldt de VVD in het verkiezingsprogramma 2017-2021. Waterschappen en hun bestuurders zijn volgens de partij de belangrijkste troef in onze permanente strijd tegen het water. In Nederland kunnen we nu eenmaal geen risico nemen met de bescherming tegen hoog water, stelt de VVD.
De partij is verder van mening dat alle leden van waterschappen democratisch moeten worden gekozen. Een opvallende kentering, want in het regeerakkoord van de VVD en de PvdA uit 2012 spraken de partijen af dat de waterschappen op termijn zouden moeten verdwijnen. VVD-minister Schultz van IenM liet in een interview met NRC Handelsblad in 2014 weten niets met de afspraken te doen. “Als iets goed is, moet je er niet aan morrelen”, aldus Schultz.

Geborgde zetels

D66 pleit voor afschaffing van de geborgde zetels in de waterschappen. Dat is volgens de partij nodig om in de toekomst voor voldoende zeggenschap voor mensen in de formele democratie te zorgen. De Partij voor de Dieren is eveneens voorstander om de geborgde zetels af te schaffen. Ook wil de Partij voor de Dieren de waterschappen niet opheffen. De waterschappen zijn volgens de partij een bestuurslaag waar duurzaamheid en verantwoord milieubeleid een goede invulling kunnen vinden. De efficiency operatie die reeds is ingezet bij de waterschappen verdient dan ook steun in de ogen van de partij.

Vervuiler betaalt 

D66 wil verder geen nieuwe mijnbouwinstallaties in beschermde natuurgebieden, zoals de Waddenzee. Winning onder gebieden sluit de partij niet uit, op voorwaarde dat de natuur er niet onder te lijden heeft. D66 wil ook alle kosten die voorkomen uit het winnen van olie en gas, zoals de ondergrondse opslag van afvalwater, doorberekenen aan de exploitant. Bovendien wil D66 dat watervervuilers de kosten betalen en via strikte normen en handhaving worden gedwongen om vervuiling te voorkomen. Hierbij streeft de partij naar strenge (Europese) kwaliteitseisen voor water die D66 strikt zal handhaven. D66 wil een doelmatige waterketen waarin iedereen betaalt per gebruikte liter water. 

Deltaprogramma

De partij kiest verder voor rivieren die de ruimte krijgen om Nederland beter tegen overstromingen te beschermen en ecologisch sterker te maken. De inzet van het Deltafonds moet zoveel mogelijk met aandacht voor behoud, herstel en creatie van natuur. Hiervoor komen ook middelen beschikbaar. Ook wil D66 de budgetten in het Deltaprogramma en Deltafonds combineren. Verder wil D66 de klimaat-adaptieve stad stimuleren door maatregelen om wateroverlast te beperken. 

Waterfilters verplichten

De PvdA spreekt zich in het concept-verkiezingsprogramma niet expliciet uit over het al dan niet opheffen van de waterschappen. De PvdA  wil echter wel blijvend gezond water door zo spoedig mogelijk microplastics uit cosmetica en wasmiddelen te verwijderen. Ook pleit de PvdA voor de verplichte plaatsing van waterfilters bij ziekenhuizen om de vervuiling door medicijnresten tegen te gaan. Bedrijven die veel warmte produceren mogen die niet meer op het oppervlaktewater lozen, maar worden verplicht die aan warmtenetten te leveren. Ook zijn er volgens de PvdA meer groene daken nodig om de wateroverlast van plensbuien te verkleinen. 

Deltaprogramma

De PvdA schrijft verder dat er grote projecten op stapel staan voor de verhouding tussen land en water. Hierbij gaat het om de delta, de kust, de rivieren, het IJsselmeer, het Markermeer en de Afsluitdijk, maar ook in het landelijk gebied zoals Dwingelerveld. De PvdA wil deze programma’s, waaronder het Deltaprogramma, op een integrale manier uitvoeren. Dat betekent dat de opgave voor waterveiligheid wordt verbonden met natuurontwikkeling, recreatie en landschapsbeheer, zodat er met één investering meerdere doelen worden bereikt. Daarnaast wil de PvdA het Deltaprogramma versnellen, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor de export van de opgedane kennis. 

Geen verzilting

Voldoende zoet water is volgens het CDA-verkiezingsprogramma één van de grootste strategische uitdagingen van deze eeuw. Het CDA accepteert dan ook niet de verzilting van belangrijke landbouwgebieden. In een waterrijk land als Nederland moet het volgens de partij mogelijk zijn om voldoende zoet water beschikbaar te houden voor de voedselproductie. Het CDA ziet dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven. De waarde en de betekenis van waterschappen is daarbij enorm, stelt het CDA. 

Waterschappen

Alleen de SP wil de waterschappen onderbrengen bij de provincies, blijkt uit het verkiezingsprogramma. Daarnaast wil de SP de kringlooplandbouw stimuleren om het mestoverschot terug te dringen, de waterkwaliteit te verbeteren en het natuurherstel te bevorderen. Ook wil de partij een plan opstellen om medicijnresten uit drinkwater te weren. Bij bouwen of bij ander gebruik van de grond krijgt de veiligheid en kwaliteit van het drinkwater de hoogste prioriteit. Voorraden voor de toekomst worden beschermd tegen bedreiging en vervuiling, zoals het lozen van afvalwater en de winning van zout of gas.
 

Lees hier een overzicht van de Unie van Waterschappen van de (concept)verkiezingsprogramma’s op de voor waterschappen belangrijke thema’s