PFOA in grondwater Dordrecht onder risicogrens

De gemeente Dordrecht liet het grondwater onder de voormalige stortplaatsen Crayestein-Oost, Merwedepolder, Polder Stededijk en Transberg onderzoeken op perfluoroctaanzuur (PFOA). In het verleden werd hier industrieel chemisch afval gestort, mogelijk afkomstig van Dupont/Chemours. Hier werd tot 2012 PFOA gebruikt. Daarom heeft de gemeente de afgelopen maanden het grondwater laten onderzoeken op PFAS (perfluorkoolstoffen), een verzameling stoffen waarvan PFOA deel uitmaakt.

Grondwateronderzoek
Het onderzoek naar deze vier locaties maakt deel uit van de landelijke pilot Kaderbepaling PFAS van het ministerie van I&M. Hierin wordt onder meer gekeken naar goede methodes om dit in Nederland niet gebruikelijk onderzoek uit te voeren. De pilot is een samenwerkingsverband van de adviesbureaus TTE, Witteveen en Bos en Arcadis. In totaal wordt in heel het land onderzoek gedaan op 15 locaties.

Dordrecht
Bij het grondwateronderzoek in Dordrecht zijn meerdere partijen betrokken. Bij Polder Stededijk en Merwedepolder analyseerde Arcadis grondwatermonsters. Tritium deed dit voor de locatie Crayestein-Oost en Tauw voor Transberg. In alle gevallen ligt het aangetroffen gehalte PFOA in het grondwater ver onder de voorlopige risicogrens. Wel wordt de jaargemiddelde bovengrens van de milieukwaliteitsdoelstelling voor PFAS in oppervlaktewater overschreden. Deze doelstelling moet conform de Kader Richtlijn Water in 2027 bereikt zijn.

Vervolgonderzoek
Hoewel er slechts lichte tot zeer lichte overschrijdingen van PFOA in het grondwater zijn gevonden wordt er verder onderzoek uitgevoerd naar het duiden van de resultaten. Hierbij wordt ook geprobeerd de herkomst van de aangetroffen PFOA te bepalen. Ook het effect van de bijdrage van lozingen van water met verhoogde gehalten aan PFOA op het oppervlaktewater en op rioolwaterzuiveringsinstallaties komt in het vervolgonderzoek aan de orde.

Twee nieuwere stortplaatsen Crayestein-West en Derde Merwedehaven vallen onder verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland. Ook daar wordt onderzoek gedaan naar PFAS. De resultaten daarvan volgen binnenkort.

Drinkwater
Drinkwaterbedrijf Evides liet in februari al weten dat het grondwater van zuiveringslocatie Baanhoek, gelegen naast DuPont/Chemours weliswaar is verontreinigd met PFOA, maar dat dit de kwaliteit van het drinkwater niet wordt bedreigd.

Lees hier eerdere berichtgeving op Waterforum over PFOA en Evides.