De meeste baggerwerkzaamheden konden vorig jaar dankzij de verruiming van de PFAS-normen worden hervat. (foto: Wikimedia Commons).

De PFAS-norm wordt opnieuw verruimd, van 0,8 microgram PFAS per kilo grond naar 1,4. Daarnaast valt het verschil in regels tussen grond en bagger weg, en komt er een regionale grenswaarde voor geïsoleerde diepe plassen. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. “Het loslaten van de detectielimiet voor toepassingen in alle diepe plassen en oppervlaktewateren is een goede stap voorwaarts”, reageert de Vereniging van Waterbouwers.

De Vereniging van Waterbouwers is een van de organisaties waarvan de leden in grote problemen kwamen door de strenge PFAS-norm. Zo liep de Nederlandse grond-, weg- en vooral waterbouw vorig jaar in drie maanden tijd 800 tot 900 miljoen euro aan omzet mis doordat opdrachten voor het baggeren of verplaatsen van grond waren vertraagd, ingetrokken of uitgesteld. Dat kwam doordat het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat begin juli strengere regels publiceerde voor de omgang met grond en bagger met PFAS stoffen.

Vereniging van Waterbouwers tevreden

De Vereniging van Waterbouwers is dan ook tevreden dat de staatssecretaris de belangen van de branche erkent en de detectielimiet loslaat voor alle diepe plassen en oppervlaktewateren.Het verhogen van de norm voor toepassing van grond en bagger op de landbodem naar 1,4 µgr/kg en het loslaten van de detectielimiet voor toepassingen in alle diepe plassen en oppervlaktewateren is een goede stap voorwaarts, stelt de vereniging in een persbericht.

Vooral met laatste komt de meest circulaire manier van het toepassen van grond en bagger weer beschikbaar en wordt een hoop onnodig transport, uitstoot en kosten vermeden. Bovenal kan het een belangrijke bijdrage leveren om de orderportefeuilles weer gevuld te krijgen, na het uitblijven van nieuwe aanbestedingen als gevolg van de stikstof/PFAS en corona crisis. “We zijn blij dat de staatssecretaris de belangen van de waterbouwsector heeft erkend en zien dit als een stap in de goede richting waardoor er weer ruimte komt in de sector om baggerwerkzaamheden op te pakken. Maar er blijft nog wel werk te doen voor het definitieve handelingskader. Ook daar denken we via de aanwezige expertise in de sector graag weer constructief over mee”, zegt Andrea Vollebregt, directeur van de Vereniging van Waterbouwers.

Nog geen landelijke dekkende norm

In hoeverre dit daadwerkelijk leidt tot nieuw werk en een goede uitvoering daarvan, moet de tijd uitwijzen, stelt de vereniging. De staatssecretaris hanteert namelijk nog steeds verschillende normen voor PFAS (te weten resp. 0,8/1,4/3). Het vaststellen van één landelijk dekkende norm voor alle PFAS-houdende stoffen, overeenkomstig de huidige bodemwetgeving, zou het werk minder complex maken. De sector opereert namelijk veelal op het scheidsvlak van grond en water. De vereniging hoopt dan ook dat voor het definitieve handelingskader de normen voor PFAS verder verhoogd en genormaliseerd worden en dat dit een eerste stap in de goede richting is om meer gebruik te maken van de kennis en ervaring van de praktijkexperts uit de waterbouw.

Toepassen grond en bagger weer mogelijk

Voor waterschappen betekent de verruiming dat er meer mogelijkheden komen om bagger met PFAS-gehalten boven de bepalingsgrens toe te passen. Baggerwerkzaamheden die zijn uitgesteld, omdat er vanwege PFAS geen geschikte bestemming voor de baggerspecie kon worden gevonden, kunnen weer worden opgestart als de baggerspecie voldoet aan de nieuwe, verruimde normen. Zo wordt onder andere het toepassen van grond en bagger met lage concentraties PFAS in diepe plassen weer mogelijk gemaakt.
Voor gebieden in het westen van Nederland kan het zijn dat de verruiming van de normen nog onvoldoende is om de problemen rond de afzet van bagger op te lossen, stelt de Unie van Waterschappen. Dit komt volgens de Unie doordat in deze gebieden al een hogere achtergrondwaarde van PFAS aanwezig is dan in overige delen van Nederland. De wens van de Unie van Waterschappen om voor het westen een aparte waarde vast te stellen, heeft de minister niet overgenomen. Het ministerie van IenW zal waterschappen die in hun eigen beleid mogelijkheden zien om extra afzetruimte voor baggerslib te creëren wel ondersteunen.

Het ministerie geeft aan dit najaar nog een aantal onderzoeken door het RIVM en Deltares te laten uitvoeren, waarna mogelijk aanpassingen volgen. Eind 2020 wordt het concept definitieve handelingskader verwacht en in 2021 wordt het kader definitief gemaakt.