Peilverlaging veenweide
Het gebruik van de veenweiden zal veranderen als niet langer ‘peil volgt functie’ van toepassing is (foto: Hardscarf/CC).

Wetterskip Fryslân mag het waterpeil in een veenweidegebied bij Drachten gewoon verlagen. De Raad van State verwierp woensdag 15 september bezwaren van Milieudefensie tegen de peilverlaging. De milieuorganisatie wijst er op dat het peilbesluit bijdraagt aan de productie van stikstof en CO2. Volgens Milieudefensie en zijn overheden verplicht om de broeikasgassen terug te dringen op grond van het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Habitatrichtlijn.

Maar de Raad van State oordeelde anders. De zaak spitste zich toe op de taak die Wetterskip Fryslân heeft. Het waterschap stelde dat de vermindering van de uitstoot van CO2 niet zijn primaire taak is. Maar bij de vaststelling van een peilbesluit wordt daar met het oog op natuur en milieu wel rekening mee gehouden. Dat is ook vastgelegd in de veenweidevisie, die gericht is op het vertragen van veenoxidatie door peilverlagingen.

Peil volgt functie

De Raad van State oordeelde dat de vaststelling van een peilbesluit is gekoppeld aan doelstellingen in de Waterwet. Dat heeft Wetterskip Fryslân goed uitgevoerd. Volgens de Raad van State zijn de peilen afgestemd op de landbouwfunctie van het gebied. Wetterskip Fryslân heeft ‘waar mogelijk de uitstoot van CO2 als onderdeel van het belang van natuur en milieu in de afweging betrokken’. Meer hoefde het waterschap niet te doen.

Functie volgt peil

De laatste jaren gaan er ook bij waterschappen steeds meer stemmen op om de functie het peil te laten volgen. In juni vorig jaar pleite toenmalige dijkgraaf Tanja Klip-Martin van waterschap Vallei en Veluwe voor ‘functie volgt waterpeil’ op de Veluwe. Het lage grondwaterpeil op de Veluwe is een groot probleem.

 

Meer nieuws uit de watersector