Overstromingsrisico’s op innovatieve wijze in kaart gebracht

Minister Schultz markeerde tijdens het symposium het belang van VNK in de vernieuwing van het waterveiilgheidsbeleid. Zij bedankte Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies voor het verzetten van het vele onderzoekswerk, maar benadrukte ook dat deze partijen elkaar in de uitvoering van het nieuwe beleid en het bedenken van slimme en innovatieve maatregelen nog hard nodig zullen hebben.
Overstromingsrisico’s in beeld
In het eindrapport, dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het IPO en de Unie van Waterschappen is opgesteld, wordt niet alleen benoemd wat de kans is dat een dijk, dam of duin doorbreekt, maar ook wat de gevolgen van de eventuele overstroming zijn. Dit laatste element is door de provincies in kaart gebracht. VNK is het eerste programma dat de overstormingsrisico’s in Nederland op een nauwkeurige manier inzichtelijk maakt.
 
Effectief investeren in dijkringen
De informatie in ‘De veiligheid van Nederland in kaart’ is volgens de makers heel waardevol om gericht en effectief te kunnen investeren in onze dijken, dammen en duinen. Met de inzichten van VNK is immers duidelijk welke dijk het eerste versterkt moet worden. Daarnaast levert VNK waardevolle informatie op die gebruikt kan worden bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Met name bij ruimtelijk adaptatie en rampenbestrijding zijn deze nieuwe inzichten relevant. Maandag 17 november is in de Tweede Kamer met minister Schultz gesproken over de Deltabeslissing Waterveiligheid. Een onderdeel van het Deltaprogramma die zonder de rekentechniek van VNK niet mogelijk was geweest.