De ongewenste overmaat aan nutriënten leidt tot explosieve algengroei (eutrofiëring). (foto: Jac van Tuijn).

Het Bossche bedrijf Aquacare gaat zijn technologie BiOPhree®, waarmee het fosfaten uit (afval)water verwijdert, op de markt lanceren in samenwerking met Royal HaskoningDHV. Het verwijderen van fosfaat uit het effluent van rioolwaterzuiveringen is noodzakelijk om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Een tweede stap is dat het verwijderde fosfaat teruggewonnen wordt en opnieuw als grondstof wordt ingezet. De technologie richt zich in beginsel op rwzi’s in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Overbemesting, huishoudelijk en industrieel afvalwater verhogen de fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater, met als gevolg een overmatige algengroei. Wereldwijd zorgt overmatige algengroei in oppervlaktewater voor ecologische en economische schade. Door daling van het zuurstofgehalte in het water heeft dit nadelige gevolgen voor het waterleven en de drinkwatervoorziening. Aquacare wil met zijn gepatenteerde technologie, genoemd BiOPhree®, de fosfaatconcentraties tot zeer lage waarden terugbrengen en bovendien het fosfaat terugwinnen en opnieuw inzetten als grondstof.

Volledige fosfaatverwijdering

Met een absorptiemiddel haalt Aquacare het fosfaat uit het oppervlaktewater. “Afgestemd op de normering halen we van een bepaalde waterhoeveelheid al het fosfaat er uit. De behandelde waterstroom zal een effluent hebben met een zeer lage fosfaatconcentratie. Het systeem is modulair gebouwd en kan naar elke situatie worden aangepast. Bij de terugwinning van het fosfaat (door het absorptiemiddel te regenereren) ontstaat er een vloeibare fosfaatstroom die weer als grondstof zou kunnen dienen voor andere toepassingen”, zegt Tako van Croonenborgh, managing director van Aquacare.

Waardestroom met fosfaat

Het bedrijf wil met deze technologie ook een vloeibare waardestroom creëren om de fosfaat weer te hergebruiken in bijvoorbeeld kunstmest voor de landbouw. Van Croonenborgh: “We moeten dit nog verder doorontwikkelen in pilots, dat is de volgende stap. De samenstelling van zo’n waardestroom is nog onbekend. Op dit moment is de fosfaatverwijdering an sich het primaire doel om deze technologie bij waterschappen toe te passen en het terugwinnen is een mooie tweede stap.”

Biociden

Deze technologie kan ook worden toegepast in koelwater. Zonder fosfaat in het koelwater ontbeert de voeding voor microbiologische activiteit. Indien er geen micro-organismen groeien, zijn er ook minder biociden nodig. Deze toepassing gebeurt al op een aantal locaties, maar moet nog verder worden uitgebouwd.
De nieuwe Kaderrichtlijn Water stelt hoge eisen op het gebied van waterecologie in oppervlaktewater, waaronder de fosfaatniveau’s. De nieuwe techniek van Aquacare is de enige techniek die de fosfaatconcentraties tot dit niveau kan verwijderen.

Marktlancering

De samenwerking met Rogal HaskoningDHV is opgezet om de markttoegang te vergemakkelijken. “Gezamenlijk hebben we het beste pakket om de technologie op korte termijn te lanceren bij waterschappen.” In eerste instantie is het de bedoeling om te technologie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk verder uit te rollen voor de rwzi’s. Daar liggen volgens Van Croonenborgh op dit moment de grootste behoeftes om fosfaat te verwijderen.

In finale van waterprijs

In 2018 berichtten we dat het Bossche bedrijf Aquacare de finale bereikte van een grote Amerikaanse waterprijs. De prijs is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het fosfaatprobleem in het algemeen en een oplossing te vinden om giftige algengroei uit de Amerikaanse Everglades te stoppen. Uit 104 ingezonden technologieën kwam Aquacare tot de laatste 4. Helaas heeft de laatste fase van deze prijsvraag nooit plaatsgevonden. “Maar het heeft ons overtuigd in het mogelijke succes van deze technologie en we zijn daarom verder gegaan met de ontwikkeling. Intussen zijn we dus zo ver om de markt op te gaan en ons product full-scale verder door te ontwikkelen met geïnteresseerde partijen.”