Oss, provincie en waterschap werken samen in riviertraject Ravenstein-Lith

Bij een eventuele dijkdoorbraak tussen Ravenstein en Lith kunnen delen van Oss en de stad ’s-Hertogenbosch meters onder water komen te staan. Daarom gaan de normen voor waterveiligheid hier vanaf 2017 fors omhoog en is dit een van de eerste gebieden in Nederland waar actie nodig is in het kader van het Nationale Deltaprogramma. Waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss nemen hiervoor het initiatief. De andere regionale partners zijn de provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, de gemeente West Maas en Waal, de gemeente Wijchen, Natuurmonumenten en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO).

De samenwerkingspartners op de dijk tussen Ravenstein en Lith       >foto Waterschap Aa en Maas

Intentieverklaring
Zij bundelen hun krachten in een intentieverklaring om in 2016 de kansen nader te onderzoeken die door de veiligheidsopgave ontstaan. De Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft begin november met de regio afgesproken dit gezamenlijk te willen oppakken, met de regio als trekker van het onderzoek. Rijkswaterstaat levert daarom ook inbreng in het proces. Het zorgvuldig met de streek uitwerken van de plannen en het organiseren van de financiering, neemt ongeveer zeven jaar in beslag. De oplevering van het werk staat ruwweg gepland voor 2025.

Meekoppelkansen
Initiatiefnemer dijkgraaf Lambert Verheijen ziet kansen voor het bundelen van veiligheid met regionale doelen: “Met een toekomstig project als Ravenstein-Lith willen wij krachtige en efficiënte bescherming tegen overstroming bieden. Het gaat om forse ruimtelijke ingrepen waarmee veel geld is gemoeid. Daarmee gaan wij inwoners en bedrijven goed beschermen. Daar bovenop willen we als waterschap graag bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving en economisch perspectief bieden voor de inwoners van het gebied.”
Ook gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant ziet meekoppelkansen. “Maatregelen voor waterveiligheid langs de Maas zijn goed te verbinden met andere doelen waar ook de provincie zich sterk voor maakt, zoals ruimtelijke kwaliteit, een samenhangend natuurnetwerk Brabant en regionale economische ontwikkeling.”

Budget
De regionale partners willen met dit plan voor dijkversterking in combinatie met rivierverruiming aanspraak maken op een deel van het budget van €200 miljoen dat tot 2028 voor rivierverruiming is gereserveerd.