bufferstroken
Landbouwbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden, zoals hier bij de Loonse en Drunense Duinen, hebben al bufferstroken langs watergangen aangelegd. (foto: Jac van Tuijn).

In 2023 wil Waterschap Limburg opnieuw agrariërs financieel compenseren voor maatregelen die meer water vasthouden. Het initiatief past binnen de aanpak tegen wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Agrariërs met landbouwpercelen in Zuid-Limburg kunnen zich aanmelden voor de regeling, waar in totaal € 550.000 voor uitgetrokken is.

Samen met agrariërs heeft Waterschap Limburg gekeken naar mogelijkheden om meer water vast te houden in het landelijk gebied. Dit heeft effect op het verminderen van wateroverlast, maar ook op het verminderen van effecten van droogte. Het waterschap vraagt aan agrariërs om met een waterbewuste bril te kijken naar de teeltplannen en percelen. Dit zorgt ervoor dat er minder water vanuit de heuvels naar beneden stroomt. Samen met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is daarom opnieuw een stimuleringsregeling ontwikkeld. In 2022 maakten al zo’n 60 agrariërs gebruik van de regeling.

Zuid-Limburgse boeren

Agrariërs met landbouwgrond in Zuid-Limburg kunnen zich aanmelden voor de regeling. Er is voor dit jaar in totaal € 550.000 uitgetrokken voor de regeling, die wordt uitgevoerd volgens het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-principe. Aanvragen voor maatregelen kunnen door agrariërs worden gedaan van 1 februari tot en met 31 mei 2023.

Teeltseizoen 2023

Aan het einde van de winter worden de teeltplannen met gewaskeuze voor 2023 definitief gemaakt. Nu is het moment om te kijken naar de omstandigheden van een perceel in combinatie met de geplande teelt en de mogelijkheden die er zijn om water te bergen. Het gaat hierbij om maatregelen als de aanleg van landbouwbuffers en dijkjes, houten schotten, verruigde aardappelruggen en verschillende teeltwijzen.

Ook positief voor de teelt

Josette Van Wersch, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg, benadrukt dat een aantal maatregelen ook positief uitpakken voor de agrariër zelf: “Agrariërs die deelnemen, leveren een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke opgaven, zoals het verminderen van wateroverlast maar ook het voorkomen van droogte. Bovendien is gebleken dat een aantal maatregelen ook een positief effect heeft op het saldo van de teelt zelf. We hopen dan ook dat veel agrariërs zich bij ons gaan melden.” De aangesloten partner LLTB is ook positief gestemd: “In onze regio kunnen we nauwelijks beregenen en dat maakt de noodzaak om water zoveel mogelijk vast te houden in natte perioden des te groter”, vertelt bestuurslid Jack Nicolaes van de LLTB-regio Zuid-Limburg. “Ook wil je als agrariër niet dat water via jouw gronden in de dorpen terechtkomt. Daar vechten we al jaren tegen. Veel van de maatregelen worden overigens al uitgevoerd door agrariërs, dus het is mooi dat daar nu een tegemoetkoming tegenover staat.”

Water in Balans programma

De regeling valt binnen het klimaatprogramma Water in Balans van Waterschap Limburg. Dat programma is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar in de afgelopen decennia herhaaldelijk wateroverlast is opgetreden en in 2021 grote overstromingen met veel schade en zelfs levensbedreigende situaties zijn ontstaan.