Ophoging IJsselmeerdijk Lemmer van start

Het werk aan de IJsselmeerdijk is nodig omdat deze primaire waterkering niet voldoet aan de veiligheidseisen volgens de landelijke normering. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt de dijk aangepakt vanaf de Súderseewei (N359) bij bedrijventerrein Lemsterhoek tot vijf kilometer westwaarts. Gemiddeld wordt de dijk een kilometer verhoogd. De totale projectkosten bedragen 10 miljoen euro.

Foto Arthur Smeets

Startsein
Met het scheppen van de eerste meter grond op de IJsselmeerdijk bij Lemmer gaf een team van jonge ‘dijkwerkers’ vrijdagmiddag 17 april het startsein voor het dijkverbeteringsproject. Het team, dat bestond uit een groep kinderen van kindercentrum Villa Kino uit Lemmer, kreeg hulp van dagelijks bestuurslid Bé de Winter van Wetterskip Fryslân, programmadirecteur Roeland Hillen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma -2 en wethouder Johannes van der Pal van gemeente De Friese Meren. 

Logistieke uitdaging 
Het project is logistiek gezien een uitdaging. Er moet veel materiaal worden aangevoerd. Omdat de dijk grenst aan het Natura 2000 IJsselmeergebied kan aanvoer alleen over land plaatsvinden. Vrachtwagens met kleigrond en zand moeten af en aan rijden. Met name in het eerste jaar zal dat veel verkeer in het gebied opleveren. De totale duur van de werkzaamheden bedraagt drie jaar. In deze drie jaar vinden twee jaar graafwerkzaamheden plaats voor het aanbrengen van zand en klei. Het laatste jaar wordt gebruikt om de dijk ‘strak’ te profileren en in te zaaien met gras. 

De werkzaamheden zijn binnenkort te volgen via de website www.kijkopdedijklemmer.nl en op twitter via @dijklemmer. 

Dijkverbeteringen Fryslân 
Naast de verbetering van de IJsselmeerdijk in Lemmer start Wetterskip Fryslân in de zomer met de verbetering van de Waddenzeedijk op Ameland en de Noorderhavendam in Harlingen. De Waddenzeedijk op het vaste land wordt vanaf 2016 aangepakt. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft het waterschap inmiddels acht projecten afgerond. Hiermee is Fryslân ook de komende 50 jaar beschermd tegen hoogwater. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 
In het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma voeren de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om de waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst.