Opening pilotinstallatie eiwitproductie uit rioolwater

Het concept kreeg de naam ‘Power to Protein’ en biedt de mogelijkheid om van grondstoffen uit afvalwater eiwit te maken die geschikt zijn voor diervoeding en wellicht voor menselijke consumptie. Ammoniak, zuurstof, waterstof en kooldioxide vormen de grondstoffen die door bacteriën worden omgezet in een hoogwaardig eiwit, waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met dierlijk eiwit en beter dan plantaardig eiwit. De natte fractie van zuiveringsslib, dat waterschappen steeds meer vergisten, bevat een forse hoeveelheid ammoniak, die zo nuttig wordt aangewend. Kooldioxide wordt gewonnen uit het biogas, dat bij de vergisting vrijkomt. Waterstof en zuurstof kunnen via elektrolyse van water worden geproduceerd uit zonne- of windenergie.

Het principe van het project is bedacht door emeritus hoogleraar prof. dr. Ir. Willy Verstraete van de Universiteit Gent. Een ‘proof of concept’ werd uitgewerkt door Avecom, een spin-off van deze universiteit.

De pilot is een samenwerking van diverse overheden en commerciële bedrijven. Naast Avecom zijn dat AEB Amsterdam, Barentz Animal Nutrition, KWR Watercycle Research Institute en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Waternet. Het onderzoek wordt medegefinancierd door het programma TKI Watertechnologie van het ministerie van Economische Zaken.