Ontwerp Nationaal Waterplan 2 focust op waterkwaliteit en overstromingsrisico’s

Het nieuwe Nationaal Waterplan is nodig om de periode te overbruggen tussen de verloopdatum van het huidige Nationaal Waterplan  (22 december 2015) en het in werking treden van de Omgevingsvisie (2018).  De ontwerpnotities Nationaal Waterplan en het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren staan sinds vandaag online bij het Centrum voor publieksparticipatie. Hiermee start de inspraak op de concept notities reikwijdte en detailniveau (aanpak planMER traject). Voor de ontwerpplannen start vanaf 22 december dit jaar de inspraakprocedure.
Waterkwaliteit
Om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt er op dit moment gewerkt aan nieuwe stroomgebiedbeheerplannen voor de Rijn, Maas, Schelde en Eems voor de periode 2016-2021. Nederland zal de komende jaren extra  inspanningen moeten leveren om te kunnen voldoen aan de Europese eisen op het gebied van waterkwaliteit. Daarnaast wil het nieuwe Nationaal Waterplan mogelijk een aantal extra thema’s agenderen: medicijnresten, microverontreinigingen, zwerfafval en nieuwe stoffen die de waterkwaliteit beïnvloeden.
Beheren overstromingsrisico’s
De overstromingsrisicobeheerplannen van de Rijn, Maas Schelde en de Eems moeten, volgens de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s, uiterlijk in december 2015 voor het publiek beschikbaar zijn. Gedurende de planontwikkeling worden de verschillende bouwstenen voor het NWP2 besproken met de provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwatersector, alsmede met maatschappelijke organisaties via het Overlegorgaan Infrastructuur en 
Milieu (OIM). Bestuurlijke afstemming vindt plaats in de Stuurgroep Water.  
Beleidsnota Noordzee
In de Beleidsnota Noordzee 2015-2021 worden de gebieden in de in 2014 vast te stellen Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee in de Beleidsnota Noordzee 2015-2021 opgenomen. Daarnaast worden in de Beleidsnota Noordzee (zoek)gebieden voor een bepaalde functie aangewezen. Voorbeeld van nieuw beleid is het Programma van Maatregelen om te voldoen aan de verplichting uit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, deze maakt dan ook integraal onderdeel uit van de Beleidsnota Noordzee. Aan de verwachte Europese richtlijn Maritieme Ruimtelijke Ordening wordt stapsgewijs invulling gegeven. Het is afhankelijk van een deze zomer verwacht kabinetsbesluit of er in het NWP2 zoekgebieden voor windenergie op zee binnen twaalf nautische mijl worden aangeduid. ‘Zo ja, dan zal voor de concrete aanwijzing van deze gebieden, na vaststelling van het NWP 2, in elk geval een aparte PlanMER nodig zijn’, valt te lezen in de concept-notitie.
Herzien Nationaal Waterplan 1
Ondanks de komst van een nieuw Nationaal Waterplan, zal ook de huidige editie van het NWP (1) worden herzien in verband met de op handen zijnde Deltabeslissingen. De tussentijdse wijziging is nodig om een voortvarend vervolg te kunnen geven aan het Deltaprogramma en kan niet wachten op het nieuwe nationale waterplan. Voor deze gedeeltelijke herziening wordt een separate m.e.r.-procedure doorlopen. Het rijksbeleid dat voortvloeit uit de Deltabeslissingen en gebiedsgerichte strategieën worden te zijner tijd ook verwerkt in het nieuwe nationale waterplan. 
Duurzaam waterbeheer
Met het NWP is gericht op duurzaam waterbeheer, op de bescherming tegen overstromingen, op voldoende en schoon water en op diverse vormen van watergebruik. De Waterwet, die het waterbeheer regelt in Nederland, zal in de toekomst opgaan in de Omgevingswet, tegelijk met enkele andere wetten als de Wet milieubeheer. Dan zal het rijk een nationale omgevingsvisie maken. Aangezien de totstandkoming van de Omgevingswet langer gaat duren dan de verloopdatum van het huidige NWP (22 december 2015), is er een nieuw Nationaal Waterplan nodig. Het plangebied van het NWP2 is gelijk aan dat van het NWP1. Het betreft zowel de wateren op en nabij land, maar ook het gedeelte van de Noordzee waar Nederland zeggenschap over heeft. 
Beleid in hoofdlijnen
Het NWP en het Bprw zijn plannen die het Rijk op grond van de Waterwet vaststelt. Het NWP bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. De hoofdlijnen duiden de gewenste ontwikkeling, de werking en de bescherming van de watersystemen aan en de daarvoor benodigde maatregelen en voorzieningen. Het NWP bevat ook een samenvatting van de Stroomgebiedbeheerplannen, de Overstromingsricicobeheerplannen, de Mariene Strategie
de beleidsnota Noordzee, de functies van de rijkswateren. 
Rijkswateren
Het Bprw beschrijft het beheer van de rijkswateren (uitvoering Rijkswaterstaat).  Het NWP en het nationale beleid voor scheepvaart vormen hiervoor belangrijke uitgangspunten. Het Bprw bevat het programma van maatregelen en voorzieningen die nodig zijn voor de ontwikkeling, werking en bescherming van de rijkswateren. Het gaat om beheer bij normale omstandigheden en in geval van calamiteiten. Met de rijkswateren worden de grote wateren in Nederland bedoeld die in beheer zijn bij het rijk. Het gaat om Zuidwestelijke Delta, Rivieren en kanalen, de Waddenzee, Noordzee en het IJsselmeergebied.