Ontwateren zuiveringsslib goedkoper met dosering kationen

Slibontwatering en slibafzet zijn voor de waterschappen belangrijke kostenposten. Het veelvuldig gebruik van chemicaliën (polymeren) draagt hier in belangrijke mate aan bij. Dat kan worden terugegdrongen door gebruik van kationen. Dit leidt tot  een betere en daarmee goedkopere ontwatering, zo concludeert STOWA in dit door RoaylHaskoningDHV en Aiforo uitgevoerde onderzoek. Zowel proeven op laboratoriumschaal als praktijktesten op de locaties Nieuwgraaf, Beverwijk en Amsterdam West wezen uit dat de dosering van kationen (ijzer, calcium en magnesium) een overwegend positief effect heeft op de totale kosten: de kosten voor de dosering van een kation worden gecompenseerd door een lager gebruik van polymeer.

Ijzer
De dosering van (driewaardig) ijzer laat de grootste verbeteringen zien van de ontwaterbaarheid. Bij de praktijkproeven op de rwzi Nieuwgraaf kon door de dosering van ijzer (1 eq/kg ds) het PE-verbruik met meer dan 50% worden teruggebracht en nam het droge stof gehalte van de slibkoek toe van 25% naar 29% ds. Deze verbetering van de ontwaterbaarheid geeft een financieel voordeel van ca. 40-70 euro/kg ds.

Magnesium
Het effect van magnesium was minder sterk maar wel aanwezig. De labproeven lieten zien dat een hoge dosering (ca. 1 eq/kg ds) nodig was voor een positief effect. De praktijkproef op de rwzi Beverwijk bevestigde dit. Hier gaf een dosering van 0,9 eq/kg ds een reductie van het PE-verbruik van 40% en nam het droge stof gehalte met 0,9% toe. Deze verbetering gaf een financieel voordeel van 13 euro/ton ds.

Calcium
De additie van calcium op de rwzi Beverwijk leidde tot 18% PE-reductie. Doordat calcium minder fosfaat verwijdert,worden waarschijnlijk minder extra precipitaten gevormd en daardoor minder extra slib. Hierdoor zou het financiële voordeel van calcium toch vergelijkbaar kunnen zijn met de additie van magnesium.

De minimaal noodzakelijke dosering en het effect op de ontwaterbaarheid is afhankelijk van onder andere het type slib.

Beluchting
De onderzoekers keken ook naar de effecten van beluchting van slib. Dat blijkt een nadelig effect te hebben op de ontwaterbaarheid van slib. Dit effect is aangetoond op labschaal en bevestigd in de praktijk op de rwzi Amsterdam. Het positieve effect van magnesium op de ontwaterbaarheid van het slib was in Amsterdam minder als er meer belucht werd.

Milieu-impact
Voor de kationen calcium en magnesium vermindert ook de milieu-impact. Bij gebruik van ijzer is een mogelijke toename van de milieu-impact een aandachtspunt vanwege de hogere milieu-impactscore voor ijzerchloride.