Ondiepe zones in Ketelmeer en Zwarte Meer om ecologische waterkwaliteit te verbeteren

De aanleg van ondiepe zones is vooral voor de visstand belangrijk, stelt Rijkswaterstaat. Vissen hebben ondiepe zones nodig om voort te planten en op te groeien. Bij de aanleg van de Noordoostpolder en Flevoland zijn vooral rechte dijken neergelegd, waardoor er geen geleidelijke overgang is tussen land en water. Dit wordt nu hersteld via de Europese Kaderrichtlijn Water.

Aanpassing richtlijn
Waterbeheer was volgens Rijkswaterstaat jarenlang vooral gericht op bescherming tegen hoogwater en op een vlotte doorgang van de scheepvaart. Voor de natuur was dit niet altijd gunstig. Dat blijkt onder meer uit een recent verschenen rapport van het European Environmental Agency. Daarin stellen de auteurs dat negentig procent van de Nederlandse wateren geen goede ecologische kwaliteit heeft. Hetzelfde geldt voor België, Luxemburg en grote delen van Duitsland. Reden voor Nederland om in Brussel te pleiten voor het aanpassen van de beoordeling van de Kaderrichtlijn Water. 
Gevarieerde visgemeenschap
Vissen hebben ondiep water nodig voor het leggen van eitjes en ook het opgroeien van jonge vis gebeurt vooral in de ondiepe zones. Met de aanleg van de ondiepe zones in het Ketelmeer en het Zwarte Meer wordt circa 50 hectare ondiep water gerealiseerd. De ondiepe zones zorgen voor een meer gevarieerde visgemeenschap en leveren ook een verbeterde leefomgeving voor planten, waterdieren en vogels op.
Creëren rietzones
Naast de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water draagt dit project ook bij aan een doelstelling van Natura 2000: het creëren van rietzones waarin de Grote Karekiet zich thuis voelt. In het Zwarte Meer broeden karekieten, een beschermde vogelsoort die de laatste jaren in aantal is afgenomen. Deze vogels hebben een goede kwaliteit riet nodig om in te nestelen. Rijkswaterstaat brengt riet aan dat in de regio wordt geoogst.
Broedseizoen
Door de herstelwerkzaamheden zullen vissen als snoek, stekelbaars en donderpad zich beter kunnen ontwikkelen. Ook waterplanten, zoals fonteinkruid, groeien goed in ondiep water. Bij de aanleg van de ondiepe zones houdt Rijkswaterstaat rekening met het broedseizoen van de vogels die in het gebied leven en met beschermde plantensoorten.