Onderzoek Deltares levert bewijs dijkschade door aardbevingen

Deltares heeft ongeveer 70 kilometer zeedijk en 700 kilometer aan kanaaldijken beschouwd. Uit het onderzoek van Deltares blijkt dat 63 kilometer van de onderzochte kanaaldijken en 43 kilometer zeedijk extra risico’s lopen. Zwaardere aardbevingen kunnen ook schadelijke  gevolgen hebben voor gemalen, sluizen en leidingen. De waterschappen drongen begin vorig jaar bij het ministerie van Economische Zaken aan op nader onderzoek naar dijkschade.

De primaire keringen zijn blauw.
Rood is in beheer van waterschap Hunze en Aa’s en de groen is Noorderzijlvest.
Bron: Rapport Deltares.

Veiligheidsnormen
Uit het onderzoek blijkt dat bij de sterkste beving waarmee de komende tien jaar rekening wordt gehouden, 50 tot 125 kilometer van de onderzochte kades niet aan de huidige norm voldoet. Deltares heeft bij de beoordeling de huidige veiligheidsnorm gebruikt. Er is dus nog niet geanticipeerd op de nieuwe normen. De huidige norm voor dit gebied is 1:4000 per jaar voor de zeedijken en 1:100 per jaar voor de boezemkades. 
Zwakke plekken
Deltares pleit voor nader onderzoek naar de zeedijken. Ook heeft de verbetering van dijken langs het Eemskanaal (Noord en Zuidzijde), het Schildmeer,Hondhalstermeer en het Winschoterdiep prioriteit. Het ministerie van Economische Zaken heeft vooralsnog 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om de dijken te verbeteren. Minister Kamp van Economische Zaken heeft toegezegd dat de gaswinning de komende drie jaar licht omlaag gaat, met een scherpe daling rond Loppersum (-80%). Of verminderde gaswinning de dijkschade zal beperken is onduidelijk.
Risico’s onderschat
Emeritus hoogleraar waterveiligheid Han Vrijling zei dit weekend tegen