Onderzoek aanpak blauwalg Sloterplas vordert

Grachtenwater stimuleert algenbloei
De Sloterplas heeft al jarenlang een slechte waterkwaliteit met in de zomer regelmatig langdurig overlast van blauwalgen. De blauwalgengroei wordt veroorzaakt door het inlaten van water vanuit het Amsterdamse watersysteem in de plas. Dit water, afkomstig van zes grachten, bevat veel voedingsstoffen voor blauwalg, met name fosfaat bevordert de groei. Ook de bodem van de plas is een bron van voedingsstoffen. 
Water zuiveren voor het de plas in komt
Waternet, de beheerder van de plas, heeft een plan voor een structurele aanpak ontwikkeld, waarvoor Deltares diverse onderzoeken uitvoert. Waternet onderzoekt verschillende manieren om fosfaat te verwijderen uit het water dat de plas in komt. De eerste methode is het pompen van slootwater door een bak met fosfaatbindend materiaal. Als tweede optie laat Waternet grondwater door een zuiverende oever lopen om zo het fosfaat te verwijderen voor het water de plas in komt. Het werkingsmechanisme is gebaseerd op de Puridrain-methode. Deltares is betrokken bij de interpretatie van de resultaten van deze methoden. Tot eind dit jaar worden de effecten van het concept gemeten en bekeken of er moet worden bijgestuurd. 
Fixeren van fosfaat op de bodem
Tevens heeft Deltares geadviseerd over het fixeren van fosfaat dat in de waterbodem voorkomt met polyaluminiumchloride (PAC). Leonard Osté, projectleider bij Deltares: ‘Dit voorkomt dat elk voorjaar hoge P-concentraties blijven optreden, waardoor de algenbloei op gang komt. Deltares heeft Waternet geadviseerd over de juiste hoeveelheid, doseermethode en kosten. In de eerste fase bleek dat niet alleen het fosfaat in de bodem, maar ook het fosfaat in de diepe plas zelf een flinke hoeveelheid PAC vraagt. Er worden nu nog proeven uitgevoerd om de bindingscapaciteit van PAC nader te bepalen, om nog beter te kunnen bepalen hoeveel aluminiumhydroxide nodig is. Dit onderzoek zal eind dit jaar gereed zijn.’
Modelleren waterbeweging Sloterplas
Om de toevoer van fosfaten zoveel mogelijk te voorkomen, zal het inlaten van water uit de Amsterdamse grachten binnen afzienbare termijn stoppen. Osté: ‘Maar om het juiste waterpeil te handhaven is af en toe waterinlaat toch noodzakelijk. Als dit gebeurt in de diepe, koude onderlaag wordt de relatief warme bovenlaag niet extra belast met nutriënten omdat beide lagen door het temperatuurverschil nauwelijks mengen. Zo krijgt algenbloei geen kans. Deltares stelde met behulp van een model voor waterbeweging vast hoeveel water er kan worden ingelaten, zonder de koude/warmtescheiding te verstoren.’ Dit model werd al in 2013 opgeleverd.