Amsterdam neemt deel aan een project waarbij een waterreservoir wordt aangebracht onder een kunstgrasveld. Doel is om de opwarming van stedelijk gebied tegen te gaan en tegelijkertijd het regenwaterbeheer van de stad te verbeteren. Hiervoor is het project CitySports opgezet waarin verschillende partijen met elkaar samenwerken. Op 22 augustus ondertekenden wethouder Laurens Ivens en de partners het samenwerkingsconvenant.

De gemeente Amsterdam beheert momenteel meer dan 100 kunstgrasvelden. Het grote voordeel van kunstgras is namelijk dat het continue bespeelbaar is, maaien niet nodig is en er veel minder drink- of oppervlaktewater nodig is voor beregening.
Kunstgras kent echter ook nadelen: regenwater wordt bijvoorbeeld snel van kunstgrasvelden afgevoerd naar oppervlaktewater of riolering inclusief uitspoelende stoffen en microplastics. Hierdoor kan wateroverlast toenemen en de waterkwaliteit verslechteren. Dit terwijl de velden door het grote oppervlak uitermate geschikt zijn voor het opvangen van regenwater.

City Sports
Daarom is het project CitySports opgezet: een pilotproject in het TKI (Topconsortia Kennis en Innovatie) Watertechnologieprogramma van de Topsector Water en Maritiem. Het project wordt mede gefinancierd uit de toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deelnemende partijen zijn de gemeente Amsterdam, KWR, Waternet, Veolia, Drain Products Europe, DutchBlue, Marineterrein Amsterdam en Topsector Water en Maritiem

Technische oplossing
Binnen dit project ontwikkelen en testen de initiatiefnemers een technische oplossing voor de geschetste problemen van kunstgrasvelden: de snelle afvoer van (te veel) (verontreinigd) water, de sterke afname van verdamping en daarmee te weinig koeling en/of beperkte bespeelbaarheid. De kern van de beoogde oplossing is het tijdelijk opslaan van infiltrerend regenwater in een holle fundering direct onder het sportveld (met sturing waterniveau op basis van weervoorspelling) en het capillair terugvoeren van dit water naar het oppervlak voor verdamping. Met dit systeem wordt regenwater vastgehouden (geen afvoer naar riool of oppervlaktewater) dat beschikbaar blijft voor verdamping en daarmee voor koeling door het veld zelf.

Holle funderingslaag
Belangrijkste uitdaging is het ontwikkelen en testen van een methode om water vanuit de holle funderingslaag terug te voeren naar de top van de kunstgrasmat om vandaar te verdampen en het oppervlak te koelen. Dit mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de bespeelbaarheid en ook niet leiden tot groei van bacteriën en algen in de grasmat.
Het binnen dit project te ontwikkelen en testen kunstgrassysteem levert volgens de initiatiefnemers een belangrijke bijdrage aan een duurzame en klimaatrobuuste stedelijke leefomgeving.

Gezien het wereldwijde karakter van hittestressproblematiek op en rond kunstgrasvelden verwachten ze goede kansen voor vermarkting van het ontwikkelde product. Het ontwikkelde systeem wordt onder zowel lab als veldcondities getest. De veldopstelling maakt het mogelijk om tevens de bespeelbaarheid en de integratie van het systeem in het waterbeheer van de omgeving te onderzoeken. Het project loopt tot 1 december 2021.

Lees hier het TKI-persbericht