Officiële aftrap waterzuivering zakelijke watergebruikers Tilburg

De nieuwe waterzuivering zal circa 10.000 kubieke meter per dag verwerken. De gezamenlijke afvalwaterzuivering zet in op een laag energieverbruik en het effluent zal  op het Wilhelminakanaal worden geloosd. In de toekomst wordt gekeken naar verder hergebruik. Ook zal worden gekeken of het slib dat bij de gezamenlijke zuivering vrijkomt, kan worden opgewerkt tot biogas.
Win-win
De zuivering is een win-winsituatie voor de bedrijven, waterschap De Dommel en de gemeente Tilburg. De bedrijven gaan minder betalen voor het zuiveren van hun afvalwater en geven met dit initiatief nadrukkelijk invulling aan hun ambities op het gebied van duurzaamheid. Het waterschap hoeft niet te investeren in een aanvullende zuivering aangezien er capaciteit vrijkomt op de communale zuivering. De verschillende bedrijfsspecifieke stoffen in het afvalwater van de verschillende bedrijven zorgen met elkaar voor een doelmatigere en efficiëntere manier van zuiveren. 
Anti-afhaken
De Tilburgse plannen voor een gezamenlijke zuivering zijn al geruime tijd in voorbereiding. Veel communale waterzuiveringen zijn huiverig voor het afhaken van bedrijven omdat de zuivering dan minder optimaal functioneert en alle kosten voor rekening komen van overige gebruikers. Om die reden is er voorlopig nog een anti-afhaak subsidie van kracht. Die subsidie zal verdwijnen als er een nieuwe systematiek komt.voor de zuiveringsheffing