NWO opent call voor topsectorbrede programma ‘The New Delta’

Binnen het programma The New Delta zijn verschillende thema’s uitgezet, variërend van waterbeschikbaarheid en watersysteemanalyse tot verzilting en verdroging, water-governance en nieuwe oplossingen voor personen- en vrachtvervoer in delta en kustwateren. De focus ligt op de integrale problematiek van klimaatverandering, urbanisatie, de leefbare delta, groen transport in de delta en daarmee samenhangend de thematiek van de ‘Cities of the Future’. Dit onderzoek is sterk gericht op maatschappelijke vraagstukken met een publiek belang. Onderzoek binnen ‘The New Delta’ kan aansluiting bieden bij andere strategische kennisprogramma’s zoals Kennis voor Klimaat, Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) en de kennisprogrammering van het Deltaprogramma. Aanvragen kunnen worden ingediend op de drie thema’s Transport, Dynamische delta en Water, energie & grondstoffen.

Budget
Voor een project kan een projectconsortium maximaal 250.000 euro NWO-financiering aanvragen. Dit budget is beschikbaar voor projecten met een promovendus of een postdoc, die uitgevoerd moeten worden door kennisinstellingen, in samenwerking met private en/of publieke partners. Deze partners mogen een deel van het benodigde projectbudget inbrengen. De matching kan dan bestaan uit een cash of een in-kind bijdrage of een combinatie van een cash en een in-kind bijdrage. Voor deze ronde is 5,5 mln euro beschikbaar.
Deadline
De deadline voor het indienen van aanvragen is 23 september 2014, 11:59 uur. The New Delta is onderdeel van het NWO thema Water en Klimaat en is afgestemd met de topsector water en de daarvan deel uitmakende TKI’s Deltatechnologie, Maritiem en Watertechnologie. Het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen organiseert de call i.s.m. het gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen. 
Voor informatie over de voorwaarden, de beoordelingscriteria en de procedure: Call ‘The New Delta’ Voor informatie over het programma: Programma The New Delta