NWO lanceert tweede call voor onderzoeksprojecten urbanising deltas

Het onderzoeks- en innovatieprogramma Urbanising Deltas of the World is door NWO opgezet in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze tweede call for proposals richt zich specifiek op de samenwerking tussen onderzoekers uit het bedrijfsleven, met partners zowel uit Nederland als uit water partnerlanden van de Nederlandse

Ontwikkelingssamenwerking
Binnen het programma zoeken wetenschappers naar oplossingen voor snel veranderende omstandigheden door klimaatverandering, groeiende bevolkingsaantallen en toenemende economische activiteit in de delta’s. De call is opgenomen in de NWO-propositie voor de Topsector Water, maar linkt ook aan thema’s van andere topsectoren waaronder Energie.

Roadshows
Eind vorig jaar heeft NWO drie bijeenkomsten georganiseerd om met geïnteresseerde partijen in gesprek te gaan over zowel de inhoud als de condities van de call. Daarbij ging het om ‘roadshows’ in de Waag Society Amsterdam, RDM Campus in Rotterdam en YES! In Delft. Tijdens de bijeenkomsten kwamen drie thema’s aan bod: water, voedsel & energie veiligheid en efficiency (Waag Society, Amsterdam), maritieme infrastructuur, vervoer en ruimtelijke ordening (RDM Campus, Rotterdam) en water veiligheid, ruimtelijke ordening, risico op rampen (YES! Delft). De bijeenkomsten werden verzorgd door Raimond Hafkenscheid en Maarten Gischler van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Namens de UDW Steering Committee, waren Isa Baud (voorzitter), Corné Nijburg en Maarten Gischler aanwezig. Kim de Vries was aanwezig als coördinator van de UDW.

Brede interesse
NWO wilde met deze ‘roadshows’ potentiële belanghebbenden en relevante suggesties in kaart brengen. Er werden totaal 49 proposities ingediend, waaruit blijkt dat er een breed scala van geïnteresseerden in de watersector is. De discussies werden gecentreerd rond de mogelijkheden binnen de UDW2 call. Omdat UDW2 in directe verbinding met Topsector Water wordt uitgezet, werd bijzondere aandacht besteed aan de particuliere sector.
Uit de deelnemerslijst van de eerste UDW call bleek dat het bedrijfsleven nogal moeite had om deel te nemen. De roadshows werden bijgewoond door 25 tot 45 deelnemers. Veruit de meeste deelnemers hadden eerder een propositie ingediend. Hoewel de kennisinstellingen dominant aanwezig waren, namen de vertegenwoordigers van bedrijven ook actief deel aan de discussie. Dankzij YES!Delft, de locatie van de derde roadshow, hebben veel innovatieve starters deelgenomen aan het proces. Voor potentiële aanvragers opzoek naar partners, bood NWO de gelegenheid om gebruik te maken van het netwerk van NWP en de International Alliantie Delta (voor kennisinstellingen in ontwikkelingslanden).

First call
Ter gelegenheid van de opening van de eerste call for proposals sprak WaterForum online in 2012 met professor Huub Savenije, hoogleraar hydrologie en waterhuishouding aan de Technische Universiteit Delft, over het ambitieuze programma. Hij schetste toen onder meer de uitdagingen waarmee verstedelijkte delta’s in ontwikkelingslanden te maken hebben. Door de over het algemeen goede landbouwgrond en toegang tot havens en handel krijgen ze concentraties van mensen, stedelijke ontwikkeling waardoor een enorme druk op de resources ontstaat. “Bovendien ontstaan er diverse vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. En dan is er nog de problematiek van de hele watercyclus; de watervoorziening, de afwatering, de grondwateronttrekking. Denk ook aan het hele probleem van bodemdaling, waardoor wateroverlast steeds groter wordt. Ten slotte moeten de verstedelijkte delta’s worden beschermd tegen overstromingen. In urbane delta’s komen al die problemen samen”, aldus Savenije.

Samenwerking Noord-Zuid
De first call for proposals richtte zich vooral op Noord-Zuid consortia die in publiek-private partnerships met elkaar samenwerken. De consortia werden uitgenodigd om vijfjarige onderzoeksvoorstellen in te dienen. In totaal kregen zeven projecten op het gebied van delta’s en watergerelateerde zaken in India, Bangladesh, Vietnam, Nederland, Indonesië en Mozambique financiering. Het totale budget voor de eerste serie onderzoeksprojecten bedroeg 5,5 miljoen euro.