Nutrient Platform wil markt gerecyclede nutriënten opschalen

De aftrap van het actieplan vond plaats voor het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het rijksbreed programma ‘Nederland Circulair in 2050’.  Nutriëntenrecycling vormt een hoge prioriteit in dit programma. Nederland is koploper in de recycling van nutriënten uit reststromen. Om de transitie naar een duurzaam nutriëntengebruik te versnellen hebben Rijksoverheid, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en 34 bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s (uit onder andere de watersector, voedingsmiddelenindustrie, landbouw, meststoffensector en afvalverwerking) zich sinds 2011 verenigd in het Nutrient Platform.

Volwassen markt
Reststromen als afvalwater, zuiveringsslib en mest bieden grote potentie voor het terugwinnen van nutriënten zoals fosfaat, stikstof en kalium; grondstoffen die aan de basis liggen van alles wat groeit en bloeit. De eerste gerecyclede nutriënten vinden hun weg al naar de markt, maar dit is nog geen volwassen markt. De voedingsmiddelen- en chemische industrie (in aanvulling op de landbouw) gaan de komende jaren een grotere rol spelen in de afname van gerecyclede nutriënten. Het Nutrient Platform neemt het voortouw om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen. Dit draagt bij aan een circulaire, toekomstbestendige en duurzame nutriënteneconomie.

Actieplan
Met het actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ wil het Nutrient Platform zich inspannen om onder andere het volgende te realiseren:

  • Het aanbod van gerecyclede nutriënten beter laten aansluiten op de vraag vanuit de landbouw en industrie
  • Wet- en regelgeving rondom afval en grondstoffen in Nederland en Europa zodanig harmoniseren dat het nutriëntenrecycling in de circulaire economie stimuleert
  • De bewustwording over de eindigheid, geopolitieke afhankelijkheid en milieuproblematiek rondom nutriënten vergroten
  • Mogelijkheden uitzoeken om duurzaam nutriëntengebruik te stimuleren, zoals certificering en groene labeling

Bij de aftrap werd het onderwerp nutriëntenrecycling van verschillende kanten belicht. Louise Vet, directeur NIOO-KNAW benadrukte in haar speech het belang van gezonde bodem en de recycling van micronutriënten.

Goud in handen
Staatssecretaris Dijksma wees naar de succesen die in het Ketenakkoord Fosfaatkringloop al zijn behaald. Ze noemde de productie van struviet in de afvalwaterketen, het winnen van fosfaat uit slib die kan worden ingezet als meststof en grondstof voor de industrie, het aanpassen van de Meststoffenregeling en de op handen zijnde verhuizing van het ministerie naar een nieuw pand met 'slimme wc's', die fosfaten uit rioolwater kunnen terugwinnen.

Volgens Dijksma blijft Nederland voorop lopen bij het slutien van nutriëntenkringlopen. “Stelt u zich eens voor”, zo sloot zij haar toespraak woensdag af; “Uit afvalwater en zwart rioolslib winnen we nieuwe grondstoffen. Met deze technologiën groeit Nederland uit tot het Silicon Valley van de groene economie. We hebben echt goud in handen.”