Het Paterswoldemeer (foto: Henk Enting).

Waterschap Noorderzijlvest neemt maatregelen om de waterkwaliteit in het Paterswoldemeer te verbeteren. Dat is nodig omdat het waterschap anders de doelen van de Kaderrichtlijn Water niet haalt. Een van de maatregelen is de aanleg van zes hectare leefgebied voor waterplanten, waterinsecten en vis door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en -zones. Eind 2021 volgt de definitieve vaststelling van de maatregelen.

Het Algemeen Bestuur van het waterschap stelde 3 februari de maatregelen vast. Het waterschap wil eveneens schuil- en paaiplaatsen voor vissen aanleggen. Ook wil Noorderzijlvest ervoor zorgen dat er minder bladeren in het meer terechtkomen, door bewoners op te roepen geen bladeren er meer in te gooien en bosschages aan de randen van de eilanden uit te dunnen Als er veel blad in het water valt, ontstaat er een dikke sliblaag. Bij het afbreken van deze laag rottende bladeren komt er fosfaat vrij en neemt lokaal de hoeveelheid zuurstof af.

Traject van negen maanden

De maatregelen kwamen tot stand na een traject van negen maanden. Hierbij keek het waterschap samen met organisaties, zoals de Beweging Recreatie Paterswoldemeer, Natuurmonumenten en Sportvisserij Groningen Drenthe, naar alternatieven voor het eerder voorgestelde moeras. Omwonenden, bedrijven en verenigingen waren tegen een plan om een moeraszone van 25 hectare in het meer aan te leggen. Door zo’n moeras zou de waterkwaliteit van het meer beter worden, stelde het waterschap. De gebruikers van het meer vreesden dat hierdoor het meer zou dichtgroeien, waardoor onder meer watersport in gevaar komt.

Onderdeel stroomgebiedbeheerplan

Het waterschap stelt dat met het pakket een juiste balans wordt gevonden tussen de (ecologische) waterkwaliteitsdoelen volgens de Kaderrichtlijn Water en het Paterswoldsemeer als recreatieplas zonder structurele overlast door waterplanten. Het maatregelenpakket gaat nu naar de provincie Groningen die het zo vroeg mogelijk in de officiële periode van 22 maart – 21 september, voor zes weken ter inzage legt. Na verwerking van inspraakreacties volgt de definitieve vaststelling van het maatregelenpakket en stroomgebiedbeheerplan waar het onderdeel van uitmaakt.

Begeleidingsgroep monitort

De samenwerkingspartijen ondertekenden een convenant waarin de afspraken zijn bekrachtigd. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt voor het instellen van een begeleidingsgroep. Deze begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen die samenwerkten om tot het maatregelenpakket te komen. De begeleidingsgroep volgt de ontwikkelingen in de waterkwaliteit en de waterplantenbedekking van het Paterswoldsemeer op basis van de monitoring en andere informatie. Ook adviseert de groep over de te nemen stappen bij een eventuele ongewenste sterke toename van de waterplanten. De begeleidingsgroep evalueert tevens het maaibeleid en de monitoringsstrategie.