Foto: Lauwersmeer (Wikimedia Commons)

Waterschap Noorderzijlvest noemt het zelf een ‘historisch besluit’: een bedrag van maar liefst 190 miljoen euro voor de versterking van de 9 km lange zeedijk tussen Lauwersoog en de Westpolder. Het besluit komt 70 jaar na de watersnoodramp in 1953 en ruim 50 jaar na de afsluiting van de Lauwerszee. Daarnaast gaat waterschap Hunze en Aa’s vier binnenlandse dijken, de boezemdijken, versterken.

Niet eerder werd in één vergadering van waterschap Noorderzijlvest een dermate hoog bedrag geïnvesteerd in waterveiligheid: 190 miljoen euro. Op de vergadering van 15 februari 2023 stelde het bestuur het forse investeringsbedrag voor de dijkversterking bij de Lauwerszee vast. Ook wordt de bemalingscapaciteit bij Zoutkamp vergroot. Deze maatregelen zijn nodig om de Noordelijke provincie te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. De dijkversterking maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

136 miljoen voor Lauwersmeerdijk- Vierhuizergat

Vanaf het voorjaar tot aan 2026 gaat het waterschap de zeedijk versterken. In deelgebieden gaat het om de versterking van de 7 kilometer landelijke zeedijk, de versterking van de havendijk van 2 kilometer en de Westelijke havendam. De zeedijk richting Westpolder en langs het Vierhuizergat wordt opgehoogd en versterkt met klei en steenbekleding. Materiaal van de huidige dijk wordt opnieuw gebruikt en nieuw materiaal dat nodig is, komt uit de regio. In de haven wordt de dijk versterkt en verhoogd met een damwand. Tijdens de uitvoering staat hergebruik van materialen en het beperken van emissies centraal. Onderdeel van het krediet zijn de kosten voor de inzet van emissie loos elektrisch materieel en gebruik van hernieuwbare en fossielvrije HVO diesel. Het waterschap kan zo de CO2-uitstoot bij deze dijkversterking tot 95% verminderen. Aannemer Combinatie Waddenkwartier van GMB en Heijmans voert de dijkversterking uit.

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp: 54 miljoen euro

De overige 54 miljoen euro is voor de bouw van het nieuwe gemaal nabij de Hunsingosluis. Deze historische sluis in Zoutkamp wordt gerenoveerd en gerestaureerd, het huidige gemaal verliest zijn functie. De historische Hunsingosluis wordt omgebouwd tot schutsluis. Hiermee wordt de oude zeedijk als regionale kering versterkt. Ook vervangt het waterschap de oeverbescherming in de noord- en zuidoever van het Hunsingokanaal. Deze maatregelen moeten in 2025 gereed zijn. Ze zijn onderdeel van de ‘Droge-voeten-2050-maatregelen’ en nodig om de gevolgen van klimaatverandering tot 2050 op te vangen. Het project in het voormalige vissersdorp wordt door Noorderzijlvest ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ genoemd.

Boezemdijken versterken Hunze en Aa’s

Op 4 plekken gaat waterschap Hunze en Aa’s de dijken versterken langs kanalen. Er zijn voorbereidingskredieten ter beschikking gesteld. De huidige waterkeringen voldoen niet meer aan de eisen en moeten worden opgehoogd of verstevigd. Het gaat om de dijken aan weerszijden van het Boelo Tijdenskanaal, waar in 2022 tijdens het hoge water nog piping plaatsvond. Het waterschap gaat een voorbereidingskrediet van 145.000 euro beschikbaar stellen voor de grondonderzoeksfase van de te versterken waterkering Boelo Tijdenskanaal. Verder pakt het waterschap 2,5 kilometer lange dijken bij Winschoterdiep diep aan; 2,2 kilometer van de Noordelijke dijk van het Afwateringskanaal van Duurswold en dijken en oevers van het Termunterzijldiep tussen het Hondshalstermeer en Scheve Klap. Bij laatstgenoemde moet 600 meter dijk aan de zuidzijde van het kanaal worden verstevigd en aan de noordzijde moet de in slechte staat verkerende houten beschoeiing over een lengte van 2,5 kilometer worden aangepakt. De werkzaamheden bij de Boelo Tijdenskanaal moeten in 2027 zijn afgerond, die van de overige dijken in 2025.